Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Allmänna handlingar

Kontakt

Anton Almer
Informationssamordnare
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

För att ge dig insyn i vår verksamhet har du och resten av allmänheten rätt att begära ut handlingar av oss. Alla våra handlingar är däremot inte allmänna handlingar.

Vad är en handling?

En handling kan beskrivas som ett fysiskt eller digitalt objekt som innehåller information. Fysiska handlingar existerar oftast i pappersform. Exempel på fysiska handlingar som vi hanterar är protokoll och avtal. Digitala handlingar finns i olika filformat, exempelvis .doc-, .pdf- och .jpg-filer, och du kan oftast läsa dem på en "vanlig" dator. Exempel på digitala handlingar som vi hanterar är mejl och e-förslag. E-förslag (även kallad e-petition) är en idé eller ett förslag från dig som invånare till kommunen. Det ger dig möjlighet att påverka det som är viktigt för dig.

Vad är en allmän handling?

Begreppet allmän handling bär på en specifik juridisk innebörd som bestäms i Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). På en väldigt övergripande nivå finns det några grundkriterier för att en handling ska vara en allmän handling:

  • Handlingen ska existera hos en myndighet. (Hos oss är varje nämnd en separat myndighet. Se våra organisationsscheman för en överblick av våra nämnder.)
    Organisationsscheman över våra verksamheter och nämnder
  • Handlingen ska vara inkommen till, eller ha skickats från, myndigheten

Handlingar kan, utöver vad som nämns, också vara allmänna genom att de:

  • Justeras
  • Arkiveras
  • Tillhör ett ärende som är slutbehandlat 

Vad är inte en allmän handling?

En handling som existerar hos någon av våra nämnder, men varken har kommit in till eller skickats från nämnden, är inte allmän. Om handlingen heller inte justerats, inte arkiverats eller inte tillhör ett ärende som är slutbehandlat är den inte allmän. En handling som finns hos en myndighet men inte är allmän kallas ofta för arbetsmaterial

Vad är en offentlig handling?

En offentlig handling är en allmän handling som är tillgänglig för offentligheten. De flesta allmänna handlingar är offentliga, men det finns undantag. Undantagen är allmänna handlingar som belagts med sekretess. Dessa kallas för sekretessbelagda handlingar. 

Vad är en sekretessbelagd handling?

En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen. 

Vi kan bara vägra att lämna ut en allmän handling genom att belägga den med sekretess. När vi belägger en allmän handling med sekretess måste vi hänvisa till en specifik paragraf i Offentlighets- och sekretesslagen som berättigar vår vägran att lämna ut handlingen. 

Hur tar jag del av en allmän handling?

Det enklaste sättet för dig att ta del av en allmän handling är att skicka din förfrågan till registrator.ks@svedala.se. Beroende på förfrågans omfattning och eventuell sekretessbedömning kan utlämnandet av handlingen/handlingarna ta olika lång tid. Grundprincipen är däremot att vi ska lämna ut handlingarna skyndsamt. Detta innebär att utlämnandet av allmänna handlingar är en högt prioriterad arbetsuppgift.   

Publicerad 2016-03-24 kl 13:30
Sidansvarig: Anton Almer
Uppdaterad 2020-10-13 kl 16:25