Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Vi förbättrar ledningsnätet för vatten och avlopp på Södergatan

Publicerad 2021-10-29 kl 10:53

Foto: Lars Owesson/Scandinav

Den 15 november startar vi upp ett större projekt med att byta ut de gamla vatten- och avloppsledningarna på Södergatan i Svedala. Arbetet kommer att ske etappvis och vi börjar vid Kyrkogatan och avslutar vid Trädgårdsgatan. Vi beräknar att vara klara till sommaren 2022.

På Södergatan ska vi byta ut dagvattenledningarna för att de har nått sin tekniska livslängd avseende status och funktion. Systemet har också ett behov av att anpassas till dagens krav. I samband med detta passar vi även på att byta ut spillvattenledningar och ledningar till tomtgränserna, samt bygger en mindre dagvattenyta och förser rännstensbrunnarna med reningsfilter. Genom dessa förbättringar ger vi kommunen ett hållbart ledningsnät för vatten och avlopp under många år framöver.

– Kommunen växer och det är viktigt att ledningsnätet hänger med i kvalitet och kapacitet. Vi ska ha ett väl fungerande ledningsnät även i framtiden. Det är också mycket viktigt att ta hand om miljön och rena det dagvatten som släpps ut till Sege å, säger Ingrid Edling, va-chef i Svedala kommun.

Samtidigt som vi gräver och byter ut ledningarna på Södergatan samarbetar flera enheter i kommunen med att ge gatans gång- och cykelvägar en ny utformning. Detta för att göra det mer tillgängligt och funktionellt för trafikanter och gående.

Begränsad framkomlighet på Södergatan

Under ledningsarbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Södergatan, framför allt mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Gatan stängs av etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs. Vi utför arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i så stor utsträckning som möjligt kommer fram till fastigheterna. Blåsljuspersonal är informerade liksom berörda i området, och skyltar finns uppsatta som informerar om avstängningen.

Läs mer om ledningsarbetet på Södergatan

Fakta om vatten och avlopp

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.

Vad är spillvatten?

Spillvatten, även kallat avloppsvatten, kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av vatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Vad är en dagvattenyta?

Dagvattenyta, en så kallad Rain Garden, är en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor.

Sidansvarig: Linda Holst