Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vision - det goda livet

Illustration: Sandellsandberg arkitekter AB

En vision är något att uppnå, en ledstjärna och en framtidsbild att hela tiden sträva mot. Vision 2045 ger bilden av Svedala kommun år 2045, i ett antal punkter. Visionspunkterna är resultatet av återkommande diskussioner mellan politiker och tjänstemän i Svedala kommun.

Svedala kommun har en översiktsplan som beskriver kommunen sin vision för framtida utveckling. Planen omfattar hela kommunens yta. Planen är strategisk och vägledande, men inte juridiskt bindande.

År 2045...

… är Svedala en attraktiv småstad och växande kommun med cirka 30 000 invånare. De flesta bor i Svedala, Bara och Klågerup, omgivna av en levande landsbygd. Kommunens storlek ger goda förutsättningar för service, handel och ett utvecklat kulturutbud. Ur ett regionalt perspektiv är Svedala kommun lämplig även för fortsatt expansion, med bibehållet fokus på hållbar utveckling.

… drar Svedala nytta av sitt centrala läge i Öresundsregionen och har goda kommunikationer i form av tåg, cykel, buss, flyg och bilvägar. Detta har utvidgat arbetsområdet och ger pendling både ut från och in till kommunen. Att pendla till ett jobb på andra sidan Öresund är mångas vardag.

… erbjuder Svedala kommun attraktiva, tillgängliga boendemiljöer präglade av blandad bebyggelse. Bebyggelsen i orterna är blandad med småhus och lägenheter. Andelen lägenheter – både hyres- och bostadsrätter – har ökat tack vare förtätning av Svedala, Bara och Klågerup. Valfriheten när det gäller olika boendeformer är stor för alla åldrar. Basanpassade lägenheter med hög tillgänglighet och en utbyggd service gör det möjligt för fler äldre att bo hemma längre. De tre tätorterna har tydliga centra med ett varierat utbud av boende, service och med bra kommunikationer.

… har Svedala kommun ett aktivt helhetstänkande när det gäller barn och ungdomar. Kommunen erbjuder kunskaper samt en innehållsrik fritid i ändamålsenliga och väl underhållna lokaler. Bibliotek, fritidshem, förskolor, skolor och föreningar samverkar samt samutnyttjar anläggningar och lokaler.

… känner sig medborgarna i Svedala trygga där de bor och när de rör sig i olika miljöer i kommunen samt bidrar aktivt till kommunens ständiga utveckling av den lokala demokratin. Kommunen präglas av social och etnisk integration, respekt för individen och för alla människors lika värde. Svedala kommun verkar för ett öppet synsätt som stimulerar mångfald, kultur och utveckling. Det finns ett rikt och omväxlande fritidsutbud och föreningsliv året om för alla åldrar.

… är Svedala en av regionens mest företagsvänliga kommuner. Kommunen har ett gott samarbete med det lokala näringslivet som består av företag i olika storlekar i olika branscher. Kommunen arbetar för ett hållbart företagande och uppmuntrar entreprenörskap. Företag inom besöksnäringen fortsätter att utvecklas och etablera sig i kommunen och medför ett stort antal besökande turister. Besöksnäring och ett aktivt friluftsliv bidrar till en levande landsbygd och till att utveckla kommunens näringsliv.

… är Svedala en aktiv och engagerad kommun där utvecklingen sker i balans med omgivningen. Här finns närhet till arbete, boende, service och natur. I den lilla staden på landet skapas goda livsmiljöer där det är lätt att leva ”Det goda livet”. Här finns attraktiva mötesplatser och goda möjligheter till rekreation. Tillgängligheten till parker, natur- och kulturmiljöer är en viktig resurs för boende i kommunen och hela regionen.

… är Svedala en kommun där det goda livet och en hållbar utveckling går hand i hand Genom bevarandet och stärkandet av värdefulla parker, natur- och kulturmiljöer har kommunens attraktivitet ökat ytterligare. Fokus på hållbara transporter och sammanlänkande cykelstråk lockar invånare att leva det goda, hälsosamma, klimatsmarta livet där buller och föroreningar har minimerats och upplevelsen av den vackra bebyggelsen, folklivet samt natur- och kulturlandskapet har stärkts. Klimatutsläppen har nått en hållbar nivå i enlighet med klimatforskningen och globala avtal.

Hur når vi vision 2045?

Svedala kommuns översiktsplan

Publicerad 2018-08-08 kl 15:29
Sidansvarig: Nina Gilljam