Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Behandling av personuppgifter, GDPR

Kontakt

Anton Almer
Informationssamordnare
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

När du är i kontakt med oss tar vi del av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är den myndighet som hanterar ditt ärende. I Svedala kommun finns följande myndigheter:

 • Kommunstyrelsen
 • Valnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Teknisk nämnd
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Överförmyndaren

Grundläggande principer för behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska utgå från följande principer:

 • Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade.
 • Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas.
 • Uppgifterna ska vara riktiga och om nödvändigt uppdaterade.
 • Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Lagliga grunder för behandling av personuppgifter

För att behandlingen ska vara laglig ska den ha sin grund i något av följande:

 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.

Om behandlingen gäller extra känsliga personuppgifter ställs ytterligare krav för att behandlingen ska vara laglig.

Du har alltid rätt att få information om vilken laglig grund som är den som ligger till grund för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta den personuppgiftsansvarige.

Vad händer med dina uppgifter?

Du kan komma i kontakt med kommunens verksamheter på olika sätt, exempelvis genom att du skickar mejl eller använder våra e-tjänster.

När du kontaktar oss så lämnar du vissa uppgifter om dig själv. Dessa uppgifter behöver vi för att kontakta dig eller för att påbörja handläggningen av ditt ärende.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. I de fall det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrationssystem.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av oss när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, förskola eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler samt nämndernas egna framtagna informationshanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har du följande rättigheter:

 • Du kan begära tillgång till dina och dina minderåriga barns personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet rör troligen främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagandet skedde.
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

Så begär du ut personuppgifter

Om du vill begära ut kopia på dina eller dina minderåriga barns personuppgifter som behandlas hos oss mejlar du till registrator.ks@svedala.se. Ange gärna om din begäran rör hela kommunen eller endast en eller flera verksamheter eller nämnder. Du kan även fylla i ett formulär och skicka till oss.

Formulär för begäran om registerutdrag

Dataskyddsombud i respektive verksamheter och nämnd

Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra respektive dataskyddsombud.

Kommunstyrelsen, valnämnden och kommunrevisionen

Verksamhet: Kommunledningen (Ekonomi, HR, kommunikation, strategisk planering, räddningstjänst samt stab som består av kansli, IT, näringsliv och turism).

Anton Almer
040-626 81 29
anton.almer@svedala.se

Bygg- och miljönämnden 

Verksamhet: Bygg och miljö (en del av verksamhetsområde miljö och teknik).

Gabriella Göland
040-626 80 00
gabriella.goland@svedala.se

Teknisk nämnd

Verksamhet: Miljö och teknik (gata och park, vatten och avlopp, service, avfall, m.m.).

Alexandra Pamp
040-626 80 00
alexandra.pamp@svedala.se

Socialnämnden

Verksamhet: Vård och omsorg (individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, LSS m.m.).

Joakim Thuresson
040-626 80 00
joakim.thuresson@svedala.se

Utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet: Utbildning (skola och förskola) samt kultur och fritid (bibliotek, kulturskola m.m.).

Mats Törnwall
040-626 80 00
mats.tornwall@svedala.se

 

Publicerad 2018-05-23 kl 15:24
Sidansvarig: Anton Almer
Uppdaterad 2020-12-30 kl 15:44