Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Behandling av personuppgifter, GDPR

Kontakt

Teresa Fridell
Stabschef
040-626 81 23
registrator.ks@svedala.se

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs här om hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har. Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller från och med 25 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig

Den som är ytterst ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är den nämnd som hanterar ditt ärende. I kommunen finns följande nämnder:

 • Kommunstyrelsen
 • Valnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Teknisk nämnd
 • Socialnämnden
 • Utbildningsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Överförmyndarnämnden

Laglig grund för att behandla personuppgifter

Det finns olika lagliga grunder för att behandla personuppgifter:

 • Du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part, eller för att vi ska kunna vidta åtgärder på begäran av dig innan vi ingår ett sådant avtal.
 • Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse).
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller annan fysisk person.
 • Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
 • Det kan också finnas annan laglig grund, vilket endast är aktuellt när känsliga personuppgifter ska behandlas.

Du har alltid rätt att få information om vilken laglig grund som är den som ligger till grund för behandlingen av just dina personuppgifter. Om du har frågor kring laglig grund, kontakta personuppgiftsansvariges verksamhetsområde.

Syftet med att behandla dina personuppgifter

När du blir ombedd att lämna dina personuppgifter till Svedala kommun ska syftet med personuppgiftsbehandlingen i det aktuella ärendet tydligt framgå.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Skatteverket eller Migrationsverket.

Vad händer med dina uppgifter?

På svedala.se kan du komma i kontakt med olika kommunverksamheter på olika sätt. Du kan skicka mejl eller till exempel använda e-tjänster.

När du kontaktar oss så lämnar du vissa uppgifter om dig. Det görs för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller påbörja handläggning av ditt ärende till oss.

De tjänstepersoner som administrerar ditt ärende får ta del av dina personuppgifter. I de fall det är tekniskt möjligt begränsas åtkomsten till dina personuppgifter med hjälp av behörigheter i verksamheternas digitala administrationssystem.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas av oss när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Det kan gälla en ansökan om bygglov, förskola eller föreningsbidrag, eller att du ställer en fråga som du vill få svar på. Personuppgifter som kommer in till en kommun blir i regel allmänna handlingar. Därför får vi inte spara uppgifter hur som helst utan måste följa lagar och regler samt nämndernas egna framtagna informationshanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Med den nya dataskyddsförordningen, GDPR, har du följande rättigheter:

 • Du kan begära tillgång till dina och dina minderåriga barns personuppgifter.
 • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
 • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet rör troligen främst personliga konton i sociala medier och inte personuppgifter hos en kommun.
 • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka det. Samtycket gäller då till och med den dag som återtagandet skedde.
 • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till datainspektionen/integritetsskyddsmyndigheten.

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.

Så begär du ut personuppgifter

Om du vill begära ut kopia på dina eller dina minderåriga barns personuppgifter som behandlas hos oss mejlar du till registrator.ks@svedala.se. Ange gärna om din begäran rör hela kommunen eller endast en eller flera verksamheter eller nämnder. Du kan även fylla i ett formulär och skicka till oss.

Formulär för begäran om registerutdrag

Dataskyddsombud i respektive verksamheter och nämnd

Om du har frågor är du välkommen att kontakta våra respektive dataskyddsombud.

Kommunstyrelsen, valnämnden och kommunrevisionen

Verksamhet: Kommunledningen (Stab: Kansli, Upphandling, IT, Näringsliv och turism samt Ekonomi, HR, Kommunikation och Räddningstjänst)

Teresa Fridell
040-626 81 23
registrator.ks@svedala.se

Bygg- och miljönämnden 

Verksamhet: Bygg och miljö (en del av verksamhetsområdet Miljö och teknik)

Gabriella Göland
040-626 80 00
gabriella.goland@svedala.se

Teknisk nämnd

Verksamhet: Gata och park, Vatten och avlopp, Service, Avfall, Exploatering och projektering samt Lokalstrategi.

Alexandra Pamp
040-626 80 00
alexandra.pamp@svedala.se

Socialnämnden

Verksamhet: Vård och omsorg

Joakim Thuresson
040-626 80 00
joakim.thuresson@svedala.se

Utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet: Utbildning inklusive Kultur och fritid

Mats Törnwall
040-626 80 00
mats.tornwall@svedala.se

 

Mer information om personuppgiftsinformation för Svedala kommun

Publicerad 2018-05-23 kl 15:24
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-09-08 kl 09:28