Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Grundsärskola

Kontakt

Karin Sörensson
Chef resursenheten
040-626 81 53
karin.sorensson@svedala.se

Grundsärskola är ett alternativ till vanliga skolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till skolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar.

Undervisningen i grundsärskolan syftar till att ge utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, Lgr 11, men kursplanerna är anpassade för grundsärskolans elever.

Elevens förutsättning

I grundsärskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan och undervisningen anpassas efter elevernas egna förutsättningar. När beslut fattas om att en elev ska tas emot i grundsärskolan beslutas också om vilken kursplan, vilket ämne eller ämnesområde eleven ska följa.

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. 

Årskurs ett till nio

Målgruppen för grundsärskolan är barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan omfattar 9 år och startar i åk 1.  Eleven läser ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Individintegrerad

Om en elev blir erbjuden plats i obligatoriska grundsärskolan blir eleven i första hand individintegrerad på sin hemskola. Att gå individintegrerad innebär att man går i en grundskoleklass, men läser enligt grundsärskolans kursplan. För att en elev ska tas emot i särskolan krävs olika utredningar samt medgivande från vårdnadshavarna. För elever som behöver mer anpassad verksamhet så kallad träningsskola, samarbetar Svedala med Lunds kommun.

Broschyr Grundsärskola Skolverket

Inriktning träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som ofta kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning.

Svedala kommun har inte någon egen träningsskola utan samarbetar med Lunds kommun om behov av plats på träningsskola finns. 

Grundsärskola i Svedala

Läsåret 2020-2021 startar Svedala grundsärskoleklasser på Kyrkskolan, åk 1-3 samt Aggarpsskolan, åk 4-9. Elever som läser ämne enligt grundsärskolans kursplaner erbjuds plats på dessa skolor men kan fortfarande också läsa enligt grundsärskolan kursplan som individintegrerade. Elever som behöver läsa ämnesområde, det vill säga gå inriktning träningsskola, erbjuds plats i Lund.

Publicerad 2016-06-07 kl 14:17
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2019-09-11 kl 12:56