Stäng

Betalning av fritidshemsavgift

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Fritidshemsavgiften betalar du 12 månader om året, även vid semester och lov. Vi skickar ut fakturan omkring den 15:e och avser innevarande månad. Förfallodatum är alltid den siste varje månad.

Avgift tas ut från och med det datum platsen erhållits enligt placeringsmeddelandet. Avgiften betalas till och med sista dagen. (två månaders uppsägningstid om man säger upp sin plats inom barnomsorgen)

Avgiften är preliminär vilket innebär att eventuella justeringar eller korrigeringar (inkomständringar, förändring av familjeförhållanden mm) alltid sker nästföljande månad. Den eller de vårdnadshavare som undertecknat avtal om förskoleplats har betalningsansvar.

Betalning vid övergång från förskola till fritidshem

När barn inom förskoleverksamhet, går över till förskoleklass och eventuellt fritidshem sker övergången och avgiftsförändringen alltid från måndag v 32 utan uppsägning mellan verksamheterna. 

Betalningsföreläggande

Betalas inte räkningen genomför kommunen normala kravåtgärder som omfattar betalningsföreläggande och utmätning. Rätten till plats för barnet kan komma att upphöra enligt kommunens rutiner för obetalda barnomsorgsavgifter.

Barn kan erbjudas plats igen när skulder för barnomsorgsavgifter och övriga kostnader som kan uppstå för kommunen i samband med dessa är betalda. Individ och familjeomsorgen i Svedala kommun kan erbjuda ekonomisk rådgivning. Tidsbokning via telefon 040-626 80 00.

Delad avgift

Vårdnadshavare som lever åtskilda, har gemensam vårdnad där barnet bor växelvis hos båda och båda har behov av omsorg kan ansöka om delad avgiften.

Den vårdnadshavare som inte är folkbokförd på samma adress som barnet kan, vid särskilda skäl, begära att registreras som platsinnehavare.

För att kunna ta vara på barnets och båda vårdnadshavarnas rättigheter ska delad faktura kunna medges endast under förutsättning att båda vårdnadshavarna lämnar sitt skriftliga godkännande.

I de fall där vårdnadshavarna inte är överens om önskemålet att dela avgiften (skriftligt godkännande saknas) ska den vårdnadshavare som är folkbokförd på samma adress som barnet räknas som platsinnehavare. Avgiften beräknas då på det hushållets sammanlagda inkomster.

Delad avgift innebär att barnets aktuella placering avslutas och två nya placeringar skapas (på samma enhet som den tidigare placeringen). Vårdnadshavarna blir var för sig ansvariga för en egen barnomsorgsplats.

Platserna förfogas oberoende av varandra. Detta betyder att båda vårdnadshavarna har eget ansvar för att betala avgiften samt lämna in inkomstanmälan, schema och övriga uppgifter som krävs för den egna platsen. Platserna måste också sägas upp var för sig.

Fördelningen av avgiften är alltid 50/50. Detta betyder att var och en av vårdnadshavarna blir debiterad för en halv barnomsorgsplats. Avgiften beräknas var för sig och baseras på det egna hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av plats kan platsen sägas upp. Det innebär att den av vårdnadshavarna som behåller sin plats blir vid uppsägningstidens slut åter betalningsansvarig för en hel barnomsorgsplats.

Ansökan om delad avgift ska göras skriftlig på blankett som lämnas till Utbildning, Svedala kommun, 233 80 Svedala eller via kommunens e-tjänst.

Ansök om delad avgift

Publicerad 2016-05-11 kl 08:54
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-06 kl 15:59