Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avgifter och taxor fritidshem

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Kommunen tillämpar maxtaxa. (Ny avgift från januari 2022). Om hushållets inkomst överstiger 52 410 kr innan skatt per månad debiteras en avgift som motsvarar en inkomst på 52 410 kr kr per månad.

Webbportalen för fritidshem 

Ny taxa för fritidshem från och med 1 januari 2022

(Tidigare taxor inom parantes)

 • Första barnet - 2% avgift - högst 1048 kr (1007 kr)
 • Andra och tredje barnet - 1% avgift - högst 524 kr (503 kr) (Syskonrabatt)

Det nya inkomsttaket för hushållet är 52 410 kr 

Observera att första barnet alltid är det yngsta barnet.

Taxa för lovomsorg

Taxan för lovomsorg är baserad på 0,5 procent av hushållets bruttoinkomst per månad.

Avgiftsunderlag

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress

Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress.

För gifta med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas sammanlagda inkomster. Samma princip ligger till grund för avgiftsberäkningen även för sammanboende med eller utan gemensamma barn.

I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg är båda föräldrarna platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga avgiften för en plats.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt inkomstskattelagen under bidragsåret.

Arbetssökande vårdnadshavare

Om du som vårdnadshavare blir arbetslös ska detta anmälas via webbportalen och då kommer ditt barns placering att bli vilande. Detta innebär att du har rätt att snabbt aktivera platsen igen så snart du har ett arbete. Ingen avgift utgår under tiden du är arbetssökande om du har anmält detta till oss via webbportalen.

Avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön före skatt
 • Sjukbidrag/Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Livränta
 • Vårdbidrag, endast arvodesdelen
 • Aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension

Ej avgiftsgrundande inkomst:

 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Etableringsersättning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag
 • CSN, studiestöd
 • Familjehemsersättning, omkostnader

Inkomstanmälan

Uppgifter om bruttoinkomst lämnar du via webbportalen för förskola, fritidshem och skolval. 

Webbportalen för förskola, fritidshem och skolval

Inkomstuppgift ska lämnas i följande fall:

 • i samband med ett platserbjudande 
 • när inkomstförhållande förändras
 • på uppmaning från kommunen

Om du har studie-, utbildningsbidrag eller försörjningsstöd ska du skicka en kopia på beslutet till kommunen när inkomstanmälan görs eller vid ändrade förhållanden.

Om du inte gör någon inkomstanmälan kommer avgiften att baseras på maxtaxa. Skulle du sedan ändra till en lägre inkomst kommer mellanskillnaden att justeras på nästkommande faktura.
Det är vårdnadshavarnas skyldighet att registrera rätt inkomst. Fakturor justeras endast en månad tillbaka.

Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifter som lämnats i inkomstanmälan. Detta sker genom regelbundna stickprovskontroller av inkomstuppgifter.

Reducerad avgift

 1. Avgiften kan reduceras i följande fall: 
 2. Om kommunen av något skäl inte kan erbjuda omsorg under en sammanhängande period som överstiger 14 dagar. Undantag kan vara om det bryter ut en epidemi och prövas då individuellt.
 3. För sjukt barn kan en reducering av avgiften göras från och med den 15:e dagen. Avgiften reduceras med 1/30 av månadsbeloppet per kalenderdag barnet är sjukt. Ansökan om reducerad avgift görs på en speciell blankett som finns i kommunens reception och skickas med läkarintyg till Svedala kommun.
Publicerad 2016-05-11 kl 08:51
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-12-08 kl 08:49