Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Avgifter och taxor förskola och barnomsorg

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Kommunen tillämpar maxtaxa (nya taxor från januari 2020). Om hushållets inkomst är över 49 280 kr per månad debiteras en avgift som motsvarar en inkomst på 49 280 kr.

Webbportalen för förskola, fritidshem och skolval

Nya avgifter från och med 1 januari 2020

De nya avgiftsnivåerna för maxtaxa kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2020 enligt nedanstående uppställning (tidigare belopp inom parantes) 

 • Första barnet - 3% avgift (av hushållets bruttoinkomst) - högst 1478  kr (1425)
 • Andra barnet - 2% avgift (av hushållets bruttoinkomst) - högst 986 kr (950 kr)
 • Tredje barnet - 1% avgift (av hushållets bruttoinkomst) - högst 493  kr (475 kr)

Det nya inkomsttaket för hushållet är 49 280 kr per månad. (47 490 kr)

Avdrag på avgiften

Från höstterminen det året ditt barn fyller 3 år omfattas platsen av allmän förskola vilket innebär att du under läsåret september-maj får 25% avdrag på förskoleavgiften. Observera att detta inte gäller under sommarmånaderna juni-augusti.

Avgiftsunderlag

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad

Vad baserar vi avgiften på?

I första hand baseras avgiften på vårdnadshavarnas registrerade inkomst. Vid delad faktura är det respektive hushålls sammanlagda inkomst som ligger till grund för beräkningen. Delad faktura kan man ansöka om i våra e-tjänster.

Med hushåll menar vi ensamstående, gifta samt personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress. 

Avgiften beräknas på de sammanboendes sammanlagda inkomster innan skatt.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster per månad

Avgiftsgrundande inkomst:

 • Lön före skatt
 • Sjukbidrag/Sjukpenning
 • Föräldrapenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Arbetsmarknadsstöd
 • Livränta
 • Vårdbidrag, endast arvodesdelen
 • Aktivitetsersättning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension

Ej avgiftsgrundande inkomst:

 • Barnbidrag
 • Försörjningsstöd
 • Etableringsersättning
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsbidrag
 • CSN, studiestöd
 • Familjehemsersättning, omkostnader

Inkomstanmälan

Uppgifter om bruttoinkomst lämnar du via webbportalen för förskola, fritidshem och skolval. 

Webbportalen för förskola

Inkomstuppgift ska lämnas i följande fall:

 • i samband med ett platserbjudande 
 • när inkomstförhållande förändras
 • på uppmaning från kommunen

Om du har studie-, utbildningsbidrag eller försörjningsstöd ska du skicka en kopia på beslutet till kommunen när inkomstanmälan görs eller vid ändrade förhållanden.

Om du inte gör någon inkomstanmälan kommer avgiften att baseras på maxtaxa. Skulle du sedan ändra till en lägre inkomst kommer mellanskillnaden att justeras på nästkommande faktura.
Det är vårdnadshavarnas skyldighet att registrera rätt inkomst. Fakturor justeras endast en månad tillbaka.

Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgifter som lämnats i inkomstanmälan. Detta sker genom regelbundna stickprovskontroller av inkomstuppgifter.

Reducerad avgift

 1. Avgiften kan reduceras i följande fall: 
 2. Om kommunen av något skäl inte kan erbjuda omsorg under en sammanhängande period som överstiger 14 dagar. Undantag kan vara om det bryter ut en epidemi och prövas då individuellt.
 3. För barn som har en plats inom förskoleverksamhet på grund av behov av särskilt stöd i sin utveckling enligt Skollagen 2 kap 6 § eller 9 § tas avgift endast ut för den verksamhet som överstiger 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.
 4. För sjukt barn kan en reducering av avgiften göras från och med den 15:e dagen. Avgiften reduceras med 1/30 av månadsbeloppet per kalenderdag barnet är sjukt. Ansökan om reducerad avgift görs på en speciell blankett som finns i kommunens reception och skickas med läkarintyg till Svedala kommun.
 5. För barn i allmän förskola som behöver mer tid på grund av vårdnadshavares arbete eller studier betalas en reducerad avgift. Reduktionen är 25 % av taxan, dock inte under juni - augusti.
 6. För 3-5 åringar inom pedagogisk omsorg (familjedaghem), vars vistelsetid överstiger 15 timmar per vecka, betalas en reducerad avgift med 25 % på samma sätt som sker för barn i allmän förskola.
Publicerad 2016-05-11 kl 08:51
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2018-01-19 kl 13:31