Svedala kommun logotyp - liggande

Ansök om eller säg upp Förskole- och fritidshemsplats

Kontakt

Utbildningsenheten
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Ansökan om plats

Vårdnadshavaren ansöker om plats för sitt barn via Webbportalen för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Det går också att hämta anmälningsblanketter i kommunhusets reception.

Webbportal för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem

Ansök via blankett

I formuläret fyller du i barnets och vårdnadshavarnas personuppgifter, kontaktuppgifter, önskad typ av förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, önskat placeringsdatum för inskolning och omsorgsbehov.

Ansökan är möjlig att göra upp till 12 månader innan önskad placeringsdatum.

Platsgaranti

För att du skall omfattas av platsgaranti ska ansökan ske senast fyra månader innan önskat startdatum.
Kommunens platsgaranti innebär att vi skall erbjuda plats inom fyra månader. Garantin är inte bunden till de enheter du har sökt utan kan omfatta plats på alla förskolor. Platsgaranti gäller för barn som är folkbokförda i kommunen. Bytesansökningar omfattas inte av platsgaranti utan erbjuds i mån av plats. 

På väg att flytta till Svedala?

Bor du utanför kommunen och tänker flytta till Svedala kan du ansöka om plats i förskola för ditt barn. Då använder du ovanstående E-tjänst men gör ansökan utan att logga in med BankID. När du vet din nya bostadsadress behöver du komplettera din ansökan med en kopia (foto) på hyres-/köpekontrakt eller annat dokument som styrker att ni är på väg att flytta till Svedala. Den skickas till utbo@svedala.se

Köbekräftelse

När anmälan inkommit skickar vi en bekräftelse till din e-postadress. Här framgår bland annat ködatum, önskat placeringsdatum och ansökningsalternativ. I kön till förskola och pedagogisk omsorg har barnet sitt födelsedatum som ködatum. Har man syskon på önskad förskola så har man sitt syskons födelsedatum som ködatum. 

Platserbjudande 

Barn erbjuds plats i förskola eller inom pedagogisk omsorg senast fyra månader efter ansökningsdatum och med hänsyn till önskat placeringsdatum. Så snart det finns en plats skickas ett platserbjudande. Erbjuden plats ska tas i anspråk inom samma kalendermånad. Om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad under mer än två månader kan rätten till plats upphöra (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

För att erhålla platsen ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet via webbportalen inom tio dagar (sista datum anges på erbjudandet). Om svaret från båda vårdnadshavarna inte inkommer inom den angivna tiden räknas erbjudandet som avböjt och barnet förlorar sin plats i kön. Om behovet av barnomsorg kvarstår måste platsen sökas på nytt via webbportalen. Observera! Det går inte att besvara erbjudandet via telefon eller e-post.

Vår ambition är att barn erbjuds den plats som önskas. Om detta inte är möjligt kan en överflyttning ske till önskad plats vid ett senare tillfälle. Vid önskemål om överflyttning fyll i en ny köansökan via webbportalen med notering att det avser en omplacering.

Placeringsmeddelande

Som bekräftelse skickas ett placeringsmeddelande via webbportalen med besked om placering och från och med vilken dag introduktion startar. Aktuell förskola återkommer till vårdnadshavare med mer information om inskolning av barnet.

Erbjuden plats ska tas i anspråk inom samma kalendermånad. I annat fall finns risk att den sägs upp.

Vårdnadshavare ska senast två veckor före placeringsstart lämna inkomstuppgifter samt uppgift om barnets vistelsetider. Uppgifterna lämnas via vår webbportal. 

Uppgifter att lämna in via webbportalen

Vilka uppgifter behöver vi? Det finns en rad uppgifter som vi behöver av dig före det och efter det att barnet fått plats.

  • Ansökan om barnomsorg 
  • Inkomstuppgifter
  • Vistelsetider
  • Önskad taxekategori
  • Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning av plats måste ske skriftligt via webbportalen eller via en blankett som finns tillgänglig för avhämtning i kommunhusets reception. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägning inkommit. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Uppsägningstiden är också två månader i följande fall:

  • Vid övergång från fritidshem till lovverksamhet
  • Vid övergång från kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg till enskild verksamhet inom Svedala kommun

Om vårdnadshavare säger upp sin plats men önskar ny placering inom tre (3) månader så räknas placeringen som om den hade fortgått hela perioden. Samma avgift som senast gällande debiteras retroaktivt för hela perioden.

Övergång från förskola och familjedaghem till fritidshem sker utan uppsägning.

Avstängning 

Kommunen kan säga upp barnomsorgsplatsen i följande fall:

  • Vid bristande betalning av barnomsorgsavgift
  • Om erbjuden plats inte tas i anspråk inom samma kalendermånad som önskad placeringsstart
  • Om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad i mer än två månader(förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning)

Vid tre obetalda månadsavgifter kan placering inom kommunal barnomsorg sägas upp. Brev om uppsägning skickas ut till vårdnadshavaren med ett angivet datum för placeringsstopp. Här ges möjlighet att via Intrum upprätta en avbetalningsplan som ska följas parallellt med löpande fakturor för att därmed få behålla platsen.
Uppsägning/avstängning får inte heller ske om barnet är i behov av särskilt stöd.

Webbportal för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:16
Sidansvarig: SVEDALA\anwu00222
Uppdaterad 2017-10-03 kl 11:33