Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Riskobjekt, farliga verksamheter och Sevesoanläggningar

Anläggningar där det hanteras stora mängder farliga ämnen eller där det bedrivs annan särskilt riskfylld verksamhet hanteras genom särskild lagstiftning så att risken för att allvarliga olyckor inträffar blir så liten som möjligt. Sådana verksamheter benämns Farlig verksamhet och/eller Sevesoanläggning.

Sevesoanläggning i Svedala kommun

I kommunen finns en anläggning som omfattas av kraven i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

  • Foam Construction AB, Svarvaregatan Svedala, lägre kravnivån

Information till allmänheten om Sevesoanläggning Foam Construction

Webbplats Seveso

Om sevesoanläggningar

En Sevesoanläggning är en anläggning som innefattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Lagen riktar sig till företag som hanterar stora mängder kemikalier.

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Arbetet påbörjades efter en allvarlig och uppmärksammad olycka i staden Seveso i Italien.

Reglerna tillämpas för verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre kravnivå. Utifrån denna kravnivå avgörs vilka krav som ställs på verksamheten. För varje Sevesoanläggning finns det information till allmänheten på kommunens webbplats. 

Länsstyrelsen Skåne utför tillsyn på länets Sevesoanläggningar. Information om länsstyrelsens tillsynsprocess och uppdaterad information om när tillsyn senast gjordes på sevesoanläggningar i Svedala kommun finns på länsstyrelsens webbplats. 

Webbplats Länsstyrelsen Skåne

Om farlig verksamhet

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor finns särskilda regler för verksamheter som kan orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. På dessa verksamheter ställs särskilda krav på förebyggande och förberedande åtgärder. Länsstyrelsen i samråd med kommunen beslutar vilka verksamheter som ska betraktas som farliga enligt lagstiftningen. I Svedala kommun finns följande farliga verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor:

  • Foam Construction AB, Svarvaregatan Svedala
  • Swedavia, Flygplatsen Malmö Airport

VMA - Viktigt Meddelande till Allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan exempelvis vara fråga om utsläpp av farligt ämne. Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter. 

När du hör signalen ska du:

  • Gå inomhus
  • Lyssna efter information på TV och radio
  • Stäng dörrar, fönster och ventilation

Viktigt meddelande-signalen följs av ”Faran över”, en 30-40 sekunder lång, sammanhängande signal. Dessa signaler provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Publicerad 2016-03-24 kl 10:42
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-05-10 kl 14:20