Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Brandfarliga och explosiva varor

Kontakt

Om du som privatperson eller företag hanterar brandfarliga eller explosiva varor är det viktigt att detta görs på ett sätt som är betryggande ur säkerhetssynpunkt. Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver dessutom tillstånd. I kommunen söker du tillstånd hos räddningstjänsten. Här skriver vi mer om när du behöver tillstånd och vad en tillståndsansökan bör innehålla.

Syftet med tillstånd är att vi ska kunna kontrollera att hanteringen sker på ett för samhället säkert sätt och i enlighet med lagstiftningens krav. Den övergripande lagstiftningen inom detta område heter Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att din ansökan ska kunna bedömas på ett korrekt sätt krävs att det inlämnade underlaget är tillräckligt. Det är en fördel om du samråder med tillståndshandläggaren på räddningstjänsten redan innan du lämnar in tillståndsansökan. Om ansökan avser hantering på en ny anläggning är det en fördel om tillståndsansökan kan behandlas samtidigt som ansökan om bygglov.

Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Uppgifter om när tillstånd behövs för brandfarliga gaser och vätskor hittar du i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor, MSBFS 2013:3. MSB:s handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor ger vägledning i hur föreskrifterna ska tolkas. För att söka tillstånd behöver du fylla i en ansökan. MSB, före detta Räddningsverket och före detta Sprängämnesinspektionen har tagit fram flera föreskrifter som anger detaljerade regler gällande hanteringen av olika typer av brandfarliga varor. Dessa går att hitta på MSB:s webbplats.

Tillstånd till hantering av brandreaktiva varor

I stort ska tillståndsansökan för brandreaktiva varor innehålla samma typer av dokument som för brandfarliga gaser och vätskor. Det finns särskilda föreskrifter för respektive brandreaktiv vara där det framgår när tillstånd för hantering av varan behövs. Dessa går att hitta på MSB:s webbplats.

Tillstånd till hantering av explosiva varor

Hantering, överföring, import och export av explosiva varor är tillståndspliktig. Tillstånd för användning, förvaring, handel och överlåtelse samt överföring inom Sverige prövas i kommunen av räddningstjänsten.

Den som använder explosiva varor i mer än en kommun samt överför explosiva varor till flyttbart förråd eller plats för användning i flera kommuner behöver ha tillstånd för detta enbart i sin hemkommun eller i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs. Regler för förvaring framgår i MSB:s föreskrift om hantering av explosiva varor, MSBFS 2016:3. Dessa går att hitta på MSB:s webbplats.

Föreståndare för brandfarlig vara

Den som är tillståndspliktig för hantering av brandfarliga varor ska utse minst en, oftast två, föreståndare för hanteringen. Uppgifter om föreståndarna ska lämnas till räddningstjänsten. Föreståndaren ska verka för att hanteringen sker säkert och uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Detta förutsätter kunskap om de brandfarliga varornas egenskaper, anläggningen i fråga och lagstiftningens krav. Omfattningen av denna kunskap beror på hanteringens omfattning och typ.

MSB:s webbplats

Publicerad 2016-11-02 kl 15:43
Sidansvarig: Hampus Aronsson
Uppdaterad 2018-11-05 kl 17:00