Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Brandskyddskontroll och sotning

Kontakt

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) handlar om säkerhet och brandskydd i eldstäder, förbränningsanordningar och tillhörande rök-/imkanaler. Vi har enligt "Lagen om skydd mot olyckor" ansvar för att genomföra detta på alla objekt där det behövs i kommunen.

Brandskyddskontrollen är myndighetsutövning och får endast utföras av behörig person i  kommunen eller den entreprenör som vi har utsett. Rengöring (sotning) är också en lagstadgad förebyggande åtgärd som genomförs av den entreprenör som kommunen utsett. Intervallen för de två typerna av kontroller kallas för frister, och är beslutade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Fastighetsägare som har tillräcklig egen kompetens, eller vill anlita en annan behörig entreprenör, kan ansöka till kommunen om att få utföra rengöringen på sin fastighet själv (egensotning). Brandskyddskontrollen måste dock alltid genomföras av den entreprenör som vi utsett. 

Varför gör vi brandskyddskontroll?

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära fara för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand (till exempel nedfallande delar eller bristande taksäkerhet) ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Hur utför vi brandskyddskontroll?

Anläggningen kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet.

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Taksäkerhet för sotaren och brandskyddskontrollanten

 Ditt tak är vår arbetsplats - information från kommunens sotare 

Arbete på hög höjd kan vara riskfyllt och det är därför viktigt att ett tak där brandskyddskontroll och rengöring av skorstenar ska kunna utföras är anpassat så att det är säkert att bestiga, förflytta sig och arbeta på.

PBL, Plan- och bygglagen ställer krav på alla fastighetsägare att se till att risken för olycksfall på fastigheten begränsas. Boverkets byggregler reglerar att byggnader ska förses med:

  • Tillträdesanordningar till tak,
  • Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och
  • Skyddsanordningar mot fall från tak

De fasta tillträdes- och skyddsanordningar ska ha tillräcklig hållfasthet och styvhet samt utföras av beständigt material. Standarden SS-EN 516, Takskydd - Tillträdesanordningar - Gångbryggor, stegplattor och enkelsteg, anger godkända lösningar för dessa skyddsanordningar. 

Den som genomför sotning och brandskyddskontroll har krav på sig från arbetsmiljölagen och får inte bestiga tak där säkerheten är otillräcklig. Detta innebär att eldstäder/förbränningsanordningar i fastigheter där taksäkerheten inte är tillräcklig i vissa fall inte kommer att kunna kontrolleras eller rengöras och därför inte kommer att få användas.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att den som utför sotning eller brandskyddskontroll  få tillträde till alla delar av anläggningen som denne behöver (inklusive taket). Detta är föreskrivet i Lagen om skydd mot olyckor. Brandskyddskontrollanten kan komma att ställa krav på att eventuella brister i taksäkerheten ska åtgärdas. 

Här hittar du mer information om brandskyddskontroll och rengöring:

Publicerad 2016-09-23 kl 14:38
Sidansvarig: Fredrik Kristell
Uppdaterad 2019-04-15 kl 12:16