Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Ansökan till beslut

Kontakt

Filip Rodenstam
Socialsekreterare
filip.rodenstam@svedala.se
Vibeke Persson
Socialsekreterare, födda datum 11-20.
040-6268783
vibeke.persson@svedala.se
Johanna Falk
Socialsekreterare
johanna.falk@svedala.se
Telefontid
måndag-tisdag, torsdag-fredag, kl 09:00-10:00 och onsdag kl 13:00-14:00
Öppen mottagning
Arbete och integration
Tisdagar klockan 10:00-12:00 Torsdagar klockan 10:00-12:00 Adress: Stationsplan 1, Svedala


Utredning av behovet

Efter att du kontaktat socialtjänsten per telefon bokas en tid för personligt besök hos en socialsekreterare. Du har då hunnit få information, råd och tips och samlat ihop de handlingar du behöver ha med dig för att ansöka om försörjningsstöd.

Tillsammans tittar ni på hur din situation ser ut, bland annat vad det gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Särskild vikt läggs vid hur du framåt skall kunna försörja dig själv. I utredningen görs därmed en planering. Socialtjänsten är också skyldiga att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du även få frågor som rör annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, alkohol- och drogvanor m m.

För att din ansökan ska kunna utredas är det viktigt att du lämnar de uppgifter som du blir ombedd att visa. En prövning utifrån just din specifika situation görs och vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov utreds. Utredningstiden är ca 10 arbetsdagar efter att du har lämnat in de uppgifter som behövs. Tiden varierar beroende på hur omfattande utredning som krävs för att pröva just ditt ärende.

Ibland behöver handläggaren kontakta andra myndigheter/verksamheter för att kontrollera uppgifter eller för att få till en bra planering för dig. Din handläggare kan också föreslå att ni ska träffas tillsammans med andra runt omkring dig, t ex handläggare från Försäkringskassa eller Arbetsförmedling.

Vad krävs av mig?

För att kunna få ekonomiskt bistånd till din försörjning förutsätts att du inte kan försörja dig själv eller få behoven tillgodosedda på annat sätt. I första hand har du ett eget ansvar för ditt liv. Vilket innebär att du måste använda alla de möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar är du skyldig att använda dessa innan du bedöms ha rätt till bistånd.

Om du normalt har ett normöverskott (enligt SoL) förväntas det att du skall ha sparat och lagt undan en buffert för att klara inkomstglapp eller oförutsedda utgifter. Socialtjänsten räknar i regel ut hur din inkomst har sett ut de senaste tre månaderna. Vidare tittar man på hur det kommer att se ut för dig framåt i tiden.

Att ha gjort allt vad man själv kunnat innebär t ex:

 • Att vara inskriven på Arbetsförmedlingen samt aktivt söka arbeten
 • Inte neka att ta anvisat arbete/arbetsmarknadsåtgärd och därför bli avstängd från A-kassa
 • Vara medlem i A-kassa medan man arbetar för att vara beredd om man blir arbetslös
 • Inte bo större och dyrare än man behöver
 • Hålla sig väl underrättad om olika myndigheters regelverk (t ex CSN, Försäkringskassa, Arbetsförmedling) för att undvika missförstånd som leder till t ex ekonomiska glapp eller uteblivna ersättningar
 • Nyttja de ekonomiska förmåner/ersättningar som står till buds, t ex bostadsbidrag, underhållsstöd, alfakassa, sjukpenning samt föräldrapenning

Egna inkomster

Samtliga nettoinkomster i hushållet skall redovisas. De egna inkomsterna räknas sedan samman och dras av från det försörjningsstöd du eventuellt har rätt till.

Innan du ansöker om försörjningsstöd krävs det att du har sökt övriga bidrag i socialförsäkringssystemet som du kan ha rätt till (t ex bostadsbidrag och underhållsstöd). Några exempel på inkomster som räknas med är:

 • A-kassa
 • AFA-ersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Alfakassa
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Hyresintäkter från inneboende
 • Lön
 • Pension
 • Sjukersättning
 • Sjukpenning
 • Skatteåterbäring
 • Studiebidrag
 • Studiemedel
 • Underhållsstöd (via FK) eller underhållsbidrag

Realiserbara tillgångar (bankmedel, aktier m m) skall användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet, värdefull konst och innehav av bil eller båt är ytterligare exempel på tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Förbered ditt besök

För att din handläggare skall kunna bedöma rätten till försörjningsstöd behövs exakta uppgifter om din och din familjs ekonomi. Om det saknas uppgifter kan du komma att få avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd. När du träffar handläggaren skall du därför ha med dig skriftliga uppgifter på t ex:

 • Inkomster för de tre senaste månaderna
 • Beslut om sjukersättning, a-kassa, bostadsbidrag, underhållsstöd, barnpension m m
 • Hyresavi och hyreskontrakt
 • Uppgift om bolån och ränta samt driftkostnader om du har egen villa
 • Senaste självdeklarationen
 • Kontoutdrag gällande alla familjemedlemmar och bankkontot för tre månader bakåt i tiden
 • Ekonomisk översikt från banken
 • Läkarintyg vid sjukskrivning
 • Intyg vid kostförstärkning
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen vid arbetslöshet
 • Studiemedel från CSN vid studier
 •  Legitimation

Även räkningar/kvitton på utgifter som du vill att handläggaren skall medräkna uppvisas vid besöket, t ex hyra, el, hemförsäkring, fackföreningsavgift, läkarvård, medicin och barnomsorgsavgift.

Vid bedömningen kring din ekonomiska situation jämförs din bostads hyreskostnad utifrån antalet personer i hushållet med kommunens genomsnittshyror.

Är du inneboende skall skriftligt intyg (där det även framgår vad som ingår i din del av hyreskostnaden, t ex tillgång till TV, telefon och el) uppvisas och personen som innehar hyreskontraktet skall försäkra att denne ej uppbär ekonomiskt bistånd för hyreskostnaden. Vid andrahandskontrakt skall godkännande från hyresvärden uppvisas.

Socialtjänsten använder sig av Riksförsäkringsverkets föreskrifter om beräkning av boendekostnader.  

Registrering

När du har ansökt om försörjningsstöd registreras du i socialregistret och en personakt läggs upp. Inlämnade uppgifter dataregistreras i den utsträckning som behövs för administration, beslut och tillhandahållande av kommunala tjänster.

Uppgifterna som införs är personnummer, namn, adress, civilstånd, familjesammansättning, beräkning av försörjningsstöd, beslutsunderlag samt utbetalningar av ekonomiskt bistånd. De journalanteckningar som förs i personakten har du rätt att läsa.

Socialtjänsten har en skyldighet att dokumentera all handläggning som rör dig. Skyldigheten finns till för att trygga att ditt ärende behandlas på ett rättssäkert och lagenligt sätt. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller upplevs som kränkande skrivs påpekandet eller dina önskemål om korrigering in i personakten.

Din personakt finns kvar i arkivet i fem år efter sista anteckningen innan den slutligen gallras ur och förstörs. Om du är född dag 05, 15 eller 25 sparas din personakt för forskningsändamål.

Beslut

När du besökt en handläggare, lämnat din ansökan och styrkt de uppgifter du lämnat utreds ditt ärende. Utredningstiden är ca 10 arbetsdagar.

Beslutet du slutligen får baseras på Socialtjänstlagen och de riktlinjer som kommunen har utarbetat. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det motiveras varför du får eller inte får det du ansökt om.

Utbetalning

Försörjningsstödet utbetalas vanligtvis via bankkonto. Om du beviljas bistånd finns pengarna på ditt bankkonto 1-3 bankdagar efter att beslutet verkställs.

Handläggningsgaranti ekonomiskt bistånd

Publicerad 2016-05-26 kl 16:19
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2017-02-15 kl 15:39