Stäng

VA-projekt: Södergatan i Svedala

Kontakt

Den 15 november startar vi upp ett större projekt med att byta ut de gamla vatten- och avloppsledningarna på Södergatan i Svedala. Arbetet kommer att ske etappvis och vi börjar vid Kyrkogatan och avslutar vid Trädgårdsgatan. Vi beräknar att vara klara till hösten 2022.

Svedala kommun växer och det är viktigt att ledningsnäten hänger med i kvalitet och kapacitet. Vi behöver ett väl fungerande ledningsnät i framtiden. Samtidigt är det också viktigt att ta hand om miljön och rena det dagvatten som släpps ut till Sege å.

Därför byter vi ut dagvattenledningarna på Södergatan i Svedala för de har nått sin tekniska livslängd när det gäller status och funktion. Systemet har även ett behov av att anpassas till dagens krav. I samband med detta passar vi även på att byta ut spillvattenledningar och ledningar till tomtgränserna, samt bygger en mindre dagvattenyta och förser rännstensbrunnarna med reningsfilter. Genom dessa förbättringar ger vi kommunen ett hållbart ledningsnät för vatten och avlopp under många år framöver.

Svedala Fjärrvärme lägger ner fjärrvärmeledningar

För att undvika att gräva upp gatan flera gånger passar Svedala Fjärrvärme på att lägga ner fjärrvärmeledningar. Kontakta Svedala Fjärrvärme om du är intresserad av att koppla in fjärrvärme.

Webbplats Svedala Fjärrvärme

Ny gestaltning av gång- och cykelvägar

Vi arbetar ständigt med att bygga fler och mer tillgängliga gång- och cykelvägar. Därför passar vi samtidigt på att ge gång- och cykelvägarna längs Södergatan en ny utformning. Omgestaltningen är även en del i att förbättra och försköna stadsmiljön. Vi bygger även om de upphöjda korsningarna mot Bankgatan, Hantverkaregatan och Nygatan. 

Hur ser tidplanen ut?

Arbetet startar den 15 november 2021 och beräknas avslutas i oktober 2022. Arbetet sker etappvis med start vid Kyrkogatan och avslut vid Trädgårdsgatan.

Hur påverkar arbetet området?

Under vatten- och avloppsarbetet är det begränsad framkomlighet på Södergatan. Arbetet sker dock etappvis så endast delar av gatan kommer är avstängda. Berörda i området är informerade och skyltar finns uppsatta som informerar om avstängningen.

Så här påverkas området:

  • Södergatan (sträckan mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan) går inte att använda för genomfartstrafik.
  • Det är begränsad framkomlighet, framför allt på Södergatan mellan Kyrkogatan och Trädgårdsgatan. Vi stänger gatan etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs. Vi utför arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i så stor utsträckning som möjligt kommer fram till fastigheterna. 
  • Grävmaskiner och lastbilar kommer att befinna sig på den berörda sträckan.
  • Tillfälliga vattenavstängningar sker vid omkopplingar av ledningar.

För att skydda trafikanter sätter vi ut nödvändiga avspärrningar. Vi informerar även räddningstjänst, ambulans och polis om att det är begränsad framkomlighet. Postutdelning och soptömning sker som vanligt. 

Om vattenavstängningar inom området

För att alla fastigheter ska ha vatten under renoveringen kopplar vi in en provisorisk dricksvattenledning. När vi gör omkopplingen behöver vi tillfälligt stänga av vattnet. Vi behöver också stänga av vattnet när den nya ledningen är färdig och koppla från den provisoriska vattenledningen. Den här avstängningen tar betydligt kortare tid.

Vi informerar i god tid inför varje vattenavstängning. Entreprenören informerar genom att lägga lappar i brevlådorna till berörda hushåll/fastigheter. 

Fakta om vatten och avlopp

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor.

Vad är spillvatten?

Spillvatten kallar många avloppsvatten. Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av vatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Vad är en dagvattenyta?

Dagvattenyta, en så kallad Rain Garden, är en genomsläpplig växtbädd som används för att fördröja, infiltrera och rena dagvatten från närliggande hårdgjorda ytor.

Publicerad 2021-08-24 kl 14:50
Sidansvarig: Anna Andersson
Uppdaterad 2022-03-29 kl 15:35