Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Projekt VA Bara kyrkby

Foto: Billy Lindberg

Vi planerar att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i Bara kyrkby.

Aktuell information 20 januari 2021

Ledningsrätten som handläggs av Lantmäteriet har nu vunnit laga kraft, och innebär att vi kan göra en upphandling av en mark och VA-entreprenör. En byggstart är planerad till den 12 april 2021.

Aktuell information 23 november 2020

Lantmäteriets handläggning av ledningsrätten är klar och skickas ut till berörda markägare. Sedan följer en överklagandetid för beslutet som går ut den 2020-12-18. Därefter görs en upphandling av entreprenör i början av 2021 och en byggstart under första kvartalet 2021.

Aktuell information 24 september 2020

Lantmäteriets handläggning av ledningsrätten pågår fortfarande. En planerad upphandling av entreprenör kan påbörjas i slutet at 2020 och en byggstart i början av 2021.

Aktuell information 6 maj 2020

Efter informationsträffen i Folkets hus handlägger Lantmäteriet ledningsrätten. Enligt Lantmäteriet kommer berörda markägare att kontaktas under vecka 19 och tidigast kan ledningsrätten vinna laga kraft vecka 27. Överklagas ledningsrätten försenas projektet.

Därefter påbörjas upphandlingen av en entreprenör för mark, vatten och avlopp. Byggstart är planerad under hösten. Även upphandlingen kan överklagas vilket också kan påverka byggstarten.

Information som går ut till berörda

Om projektet att bygga ut vatten och avlopp i Bara kyrkby

Första steget är att bestämma läge för huvudledningar samt förbindelsepunkter till fastigheterna. Detta bedömer vi vara klart i augusti 2019. Projekteringsfasen med färdiga handlingar för upphandling av entreprenör är klar i oktober 2019. Vi planerar att entreprenören påbörjar arbetet i januari-februari 2020 och är klara i augusti 2020.

Förbindelsepunkt

En viktig del i det första steget är att bestämma respektive fastighets förbindelsepunkter (anslutningspunkter till det kommunala VA-ledningsnätet). 

Varje fastighet som vi ansluter får en avloppspumpstation (lågtrycksavlopp) placerad inom fastigheten. Intill pumpstationen sätter vi en spolbrunn. Spolbrunnen blir förbindelsepunkten och det är där du ska koppla in avloppet från ditt hus när vi är färdiga med våra arbeten. Varje fastighet får även en ny förbindelsepunkt för vatten.

Vi fastslår förbindelsepunkt utifrån våra kontakter med dig, information vi får av dig, samt besök hos dig på plats. Vi avgör slutgiltig placering.

Om befintliga anläggningar och ledningar på din fastighet

För att kunna hitta en lämplig förbindelsepunkt är det viktigt att vi får information om din befintliga avloppsanläggning samt andra ledningar och kablar inom din fastighet.

Vi bifogar en plankarta med din fastighet i vårt informationsbrev till dig. På denna karta önskar vi att du ritar in och beskriver vilka anläggningar som finns inne på din fastighet, så att vi kan ta hänsyn till detta i vårt arbete. Rita även in eventuella önskemål där du vill placera pumpstationen och nya ledningar. Vi kan dock inte garantera att vi kan tillmötesgå ditt önskemål.

Exempel på anläggningar är:

  • Ledningar och kablar (vatten, avlopp, el, fiber och dylikt)
  • Avloppsanläggningar
  • Stenkistor
  • Jordvärmeslingor
  • Brunnar
  • Underjordiska tankar

Vi önskar svar från dig inom kort, allra senast 31 juli 2019. Använd frankerat kuvert som medföljde informationsbrevet.

Det är väldigt viktigt att vi får in svar från dig på utsatt tid för att projektet inte ska bli försenat.

Besök på plats

Under augusti månad besöker WSP dig för att inventera och mäta in befintliga avloppsanläggningar. Om du av någon anledning inte vill att de besöker din fastighet meddela oss detta i ditt svar.

Pumpstation för avlopp

Pumpstationen som vi sätter på din fastighet är av typen Skandinavisk Kommunalteknik LPS 2000E.

Information om pumpstation Skandinavisk Kommunalteknik LPS 2000E

När pumpstationen är installerad, ledningar från pumpstationen till huvudledningar utanför fastigheten är anslutna och entreprenadarbetena är godkända av oss ska du se till att ditt avlopp blir kopplat till pumpstationen. Detta arbete utför fastighetsägaren. Vi förser dig med en larmbox för larm och styrning till pumpstationen. Larmboxen placerar du lämpligast inomhus. Fastighetsägaren utför arbetet med att koppla in larmboxen och placera den.

Vad återställer entreprenören?

När entreprenören sätter igång arbetet anlägger vi ledningar från huvudledningen till pumpstationen samt pumpstation på din fastighet. Entreprenören grovåterställer berörd mark efter schakt. Grovåterställning innebär att de lägger tillbaka schaktmassor och matjord och jämnar till. Här ingår inte stenplock, sådd av gräs, återställning av till exempel plattor och
dylikt.

Anläggningsavgifter

För anslutning år 2020 gäller följande anläggningsavgifter:

  • Ansluta enbostadshus till kommunalt spillvattenavlopp: 86 892 kr (inklusive moms)
  • Ansluta enbostadshus till kommunalt vatten och spillvattenavlopp: 126 251 kr (inklusive moms)

Vi debiterar inte anläggningsavgift för kommunalt vatten till bebyggda fastigheter som redan är anslutna till kommunalt vatten via samfällighetsförening.

Kontakt

Konsulten WSP sköter all kontakt med dig som fastighetsägare under projekteringsfasen. Vänligen ange telefonnummer och mejladress på kartan som vi bifogade i samband med informationsbrevet, för att underlätta vår vidare kommunikation med dig. 

Om du har frågor eller funderingar kring pågående projekteringen kontakta:

David Quick
WSP Sverige AB
Telefon: 010–722 62 26
E-post: david.quick@wsp.com

Telefontid: måndag-fredag kl 08:00–16:00.

Om du har frågor om Svedala kommuns VA-verksamhet kontakta:

Jörgen Järevang, projektledare
Svedala kommun
Telefon: 040–626 81 08
E-post: jorgen.jarevang@svedala.se             

Frågor och svar om utbyggnaden av VA i Bara kyrkby

Publicerad 2020-01-13 kl 13:56
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2021-01-22 kl 08:16