Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan Sturup 1:129 Sturup park  2

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se

Här är kommunfullmäktiges beslut och tillhörande handlingar om Sturup 1:129 Sturup park etapp 2. Detaljplanen antogs 8 juni 2016 av kommunfullmäktige. Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att bygga en företagspark innehållande kontor och småindustri som inte är tillståndspliktig det vill säga enbart C-verksamhet.

Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer och rörelsespråk för större vattensalamander och groddjur enligt artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvalitén i befintliga våtmarker.

Antagandehandlingar

Antagandehandlingar för detaljplan Sturup 1:129 Sturup park etapp 2:

Senaste informationen

Länsstyrelsen har 27 oktober 2016 beslutat att upphäva kommunens beslut enligt 11 kap 11 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) att godkänna detaljplan för del av Sturup 1:129 med flera Sturup park 2. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte tillgodoser riksintresset för flygändamål och ger påtaglig skada på riksintresset då föreslagen bebyggelse står i konflikt med inflygningsljusen till en ny parallellbana. Den 27 juni 2013 bestämde de riksintresset för Malmö Airport (TRV2012/59395) och flygplatsen är därmed ett område av riksintresse för flygtrafik.

Vi har överklagat länsstyrelsens beslut och väntar på vidare dom.

Publicerad 2016-06-13 kl 15:10
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2018-03-06 kl 14:01