Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”Skabersjö skola”, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Jeanette Widen Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 8395
Jeanette.WidenGabrielsson@svedala.se

Detaljplaneändringen syftar till att pröva möjligheten att uppföra en tillbyggnad på 60 kvm på norra fasaden av byggnaden inom kryssmark i gällande detaljplan. För gällande detaljplan ska kunna möjliggöra denna prövning behöver planbestämmelse gällande begränsningar av markens bebyggnad ändras i plankartan. Kompletteringen syftar även till att ändra utfartsförbud i gällande detaljplan till att tillåta in- och utfart till befintlig parkering.

Antagandehandlingar

Granskningshandlingar

Samrådshandlingar

Senaste informationen

Kommunfullmäktige i Svedala kommun antog  den 15 maj 2019 ändring av detaljplan för Skabersjö 25:2, ”SKABERSJÖ SKOLA”, Svedala kommun, Skåne län.

Lämna synpunkter

Du kan överklaga beslut om att anta en detaljplan hos Mark och miljödomstolen i Växjö. För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in inom tre veckor från den dag som antagandebeslutet har kungjorts på kommunens anslagstavla. Du ska adressera överklagandet till oss där det tydligt ska stå vilket beslut som du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken ändring du vill ha. Skrivelsen ska ange namn på planen, vara underskriven med namnförtydligande, adress, din fastighetsbeteckning och telefonnummer. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen om du skickar med en fullmakt.

Om du har frågor kontakta Strategiska planeringsenheten.

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedela.se

Eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster ska bli underrättade av fastighetsägaren.

Frågor om planen

Kontakta planarkitekt Jeanette Widén Gabrielsson, jeanette.widenGabrielsson@svedala.se , eller 040-626 83 95 eller stadsarkitekt Karin Gullberg, karin.gullberg@svedala.se, 040-626 81 18.

Publicerad 2019-01-10 kl 12:40
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2019-03-11 kl 10:03