Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 315:17 m fl, ”Nygårds dammar”

Utsnitt ur detaljplanens illustrationsplan.

Kontakt

Strategisk planeringsenhet
040-626 80 00
strategiskplanering@svedala.se
Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 8395
Jeanette.WidenGabrielsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-6268118
karin.gullberg@svedala.se

Syftet med planen är att pröva lämpligheten för att bygga bostäder i form av friliggande och sammanbyggda en- och tvåbostadshus i 1–2 våningar. Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt artskyddsförordningen och att inte försämra vattenkvaliteten i befintliga biotopskyddade dammar inom planområdet eller i Sege å, som är slutlig recipient.

Samtidigt bidrar planen till att utveckla ett tätortsnära grönområde med nya mötesplatser och ökad biologisk mångfald. Planen reglerar ett spridningsstråk för groddjur genom planområdet och att befintliga rödlistade träd vid dammarna endast får fällas vid sjukdom och säkerhetsrisk.

Planområdet ligger i Svedala tätorts östra del söder om Börringevägen, norr om Ystadbanan samt öster om Spritlösavägen. Planområdet omfattar fastigheterna Svedala 315:17, Svedala 1:7, Svedala 100:9 samt en liten del av fastigheterna Svedala 129:2 och 129:8 som ligger inom gatuområde för Börringevägen.

Nygårds Dammar är en fortsättning av Svedala tätortsutbyggnad österut. Området ligger vid kollektivtrafik och cykelstråk mot centrum och målpunkter. Området föreslås ha en småskalig bebyggelse med hänsyn till omgivande befintlig bebyggelse. Planförslaget innehåller 75–80 bostäder. Hälften avses vara fristående enbostadshus i 1,5 våningar och andra hälften avses vara grupphus upp till två våningar. Centralt i planförslaget föreslås ett tätortsnära naturområde med dammar, där det ges möjligheter för möten, rekreation och promenader. Samtidigt förbättrar naturområdet den biologiska mångfalden. Mot järnvägen föreslås en bullerskyddsvall och ur säkerhetsaspekt föreslås även ett skyddsstängsel mot järnvägen.

Planfakta

  • Skede: Antagande.
  • Förfarande: Utökat förfarande med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
  • Planförslaget överensstämmer med Svedala kommuns översiktsplan.

Antagande

Kommunfullmäktige i Svedala kommun beslutade den 15 december 2021 att anta detaljplan för Svedala 315:17 m fl. i Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Granskningsutlåtande

Granskning

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl., "NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Planförslaget fanns utställt från och med 26 april 2021 till och med 31 maj 2021på kommunens bibliotek i Svedala, Kundservice i kommunhuset, på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Granskningshandlingar

Samråd

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till detaljplan för del av fastighet Svedala 315:17 m fl., "NYGÅRDS DAMMAR", Svedala, Svedala kommun, Skåne län.

Planförslaget fanns utställt från och med 16 november 2020 till och med 13 december 2020 på biblioteket i Svedala, Kundservice i kommunhuset, på strategisk planeringsenhet och här på svedala.se.

Kommunen bjöd in till ett gemensamt samrådsmöte för allmänheten 24 november 2020. Vid mötet närvarade cirka 18 medborgare samt representanter för Strategisk planeringsenhet och Kommunstyrelsen.

Samrådshandlingar

Samrådsmöte

Publicerad 2020-09-27 kl 16:13
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2021-12-20 kl 13:44