Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Radon

Kontakt

Karin Bugge
Miljöadministratör
040-626 82 28
karin.bugge@svedala.se

Uran och radon är radioaktiva ämnen som förekommer i berg och jordarter över hela Sverige. När radium sönderfaller bildas radon, en ädelgas som är lukt- och färglös. Radonet sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i kroppen och då särskilt i luftvägar och lungor. Forskning visar ett samband mellan radonhalten i luften i bostaden och risken för att utveckla lungcancer. Risken för lungcancer beror även på livsstilsfaktorer och generellt är risken för lungcancer avsevärt högre för rökare som bor i bostäder med hög radongashalt än rökare som inte gör det. Höga halter av radongas betraktas som en olägenhet för människors hälsa. Det enda sättet att ta reda på radongashalten i bostaden är genom mätningar.

Det är fastighetsägarens ansvar att vid behov låta mäta radon. Krav om mätning kan ställas med stöd av miljöbalken om det finns en välgrundad misstanke om att radon kan finnas. Vanligen sker mätning efter initiativ av fastighetsägaren som också får stå för kostnaden.

Radon i bostäder kommer från:

  • Marken under och runt om huset, genom sprickor i grunden eller där el, vatten och avlopp går in i huset
  • Byggnadsmaterialet blå lättbetong, betong av det här slaget användes främst under åren 1929-1975 
  • Hushållsvattnet – endast vatten som kommer från djupborrade brunnar i radonhaltig mark.

Riktvärden för radon

Riksdagen har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för att inom en generation nå en ekologisk hållbar utveckling. I Miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö' anges det att byggnader och deras egenskaper år 2020 inte ska påverka hälsan negativt. Därför ska det säkerställas att:

  • Radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m³ luft, och att
  • Radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m³ luft. 

Läget i kommunen

I Svedala kommun genomfördes 1990 en undersökning av markradon. Resultatet från denna undersökning redovisas på en så kallad radonriskkarta, kartan visar områden inom Svedala kommun med olika risknivåer för markradon. Radonhalten i marken bedöms vara normal i större delen av kommunen, men det finns även låg- såväl som nästan högriskområden. Om stora mängder jordluft läcker in finns det alltid risk för höga radonhalter inomhus. Därför bör fastighetsägare kontrollera radonhalten i sitt hus oavsett var det ligger, om det finns misstanke om att det kan finnas förhöjda halter i fastigheten.

Karta över radonrisken

Beställning av radonmätning

Bygg- och miljökontoret tillhandahåller radondosor vilka beställs för en kostnad av 500 kr (inklusive analys och eventuell rådgivning). Två radondosor ingår i mätningen och dessa ska placeras i de rum som oftast används av de boende. Mätningar ska utföras under vinterhalvåret, från 1 oktober till 30 april, för att vara tillförlitliga. Radonhalten i ett hus kan variera ganska kraftigt både under dygnet och med årstiderna. Variationerna beror bland annat på temperatur- och vindförhållanden, hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta de boende till exempel vädrar. Därför bör mätningen pågå under en relativt lång period, minst två månader. Om du ska köpa hus och är i behov av en snabb mätning finns det även snabbare metoder med mättider mellan två dygn och två veckor. En mätning under en kort period är bara rådgivande och kan inte användas för något myndighetsbeslut som till exempel radonbidrag.

Råd för att minska risker med radon

  • Radon är inget dolt fel. Övertyga dig om att huset inte har radonproblem innan du köper.
  • Kontrollera alltid marken innan du bygger.
  • Kontrollera att byggentreprenören känner till och följer kravet på skydd mot markradon.
Publicerad 2016-05-20 kl 15:33
Sidansvarig: Karin Bugge
Uppdaterad 2016-05-20 kl 15:43