Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Handläggningsprocess bygglovsansökan

Här presenterar vi hur själva handläggningsprocessen av en bygglovsansökan går till.

Bekräftelsebrev

Ett par dagar efter du skickat in din bygglovsansökan skickar vi ut ett brev om att din ansökan har blivit registrerad med information hur vi vid framtida beslut kommer delge dig beslutet.

Äger du fastigheten tillsammans med någon och hen inte skrivit under ansökan kommer hen också få ett brev. Berörda sakägare (grannar) till fastigheten du sökt på får också ett informationsbrev.

Kompletta handlingar

Din handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som vi behöver för att kunna fatta ett beslut) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om så är får du bekräftelse om detta inom någon vecka. Om vi saknar eller behöver få förtydliga något kontaktar handläggaren dig och begär in en komplettering.

Granskning av din ansökan

Efter att ansökan är komplett granskar sedan handläggaren den och ett beslut skickas till dig inom tio veckor får det att ärendet är komplett. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte är uppfyllda kommer handläggaren kontaktar dig.

Handläggaren beviljar eller avslår

Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov. I vissa fall måste dock beslutet tas av Bygg- och miljönämnden. Det är Bygg- och miljönämndens delegationsordning som styr vilka beslut som får tas av vem.

Annonserar beslut om bygglov

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonserar vi i Post- och inrikestidning. Man har fyra veckor på sig att överklaga beslutet från publiceringsdatumet i Post- och inrikestidning.

Post- och inrikes tidning på Bolagsverkets webbplats

Avgift 

Vi skickar en separat faktura för bygglovet efter beslutet, tänk på att även avslag och avvisade ansökningar kostar. 

När du fått ditt bygglov betyder inte det alltid att du har ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen om du inte fått startbesked i samband med bygglovet.

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då kan man påbörja sitt bygge efter att överklagandetiden gått ut.  

Tekniskt samråd

Innan byggstart kan det behövas ett tekniskt samråd, kontakta handläggaren för tid och datum. I ett tekniskt samråd deltar representanter för Bygg- och miljökontoret, byggherren, kontrollansvarig och eventuella konsulter. De åtgärder som du behöver för att uppfylla samhällets krav på PBL och BVL (Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera) när det gäller tillsyns- och kontrollbehovet av byggnadsarbeten bestämmer vi i en kontrollplan. Bygg- och miljönämnden ska godkänna kontrollplanen, eller den tjänsteman som vi utser som delegat. 

Det är vanligt att du vill göra förändringar under bygget eller projektets gång. Men Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om du inte följer bygglovet och inget nytt beslut finns räknar vi det som olovligt byggande eller ”svartbygge”. 

Slutbesked

Innan det är tid för dig att flytta in eller börja använda det nya bygget behöver du ett slutbesked, kontakta din handläggaren för att få detta.

Publicerad 2016-04-06 kl 11:57
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2018-01-22 kl 11:26