Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansökan om rivningslov

Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva hela eller delar av byggnader.

Och även vid områdesbestämmelser kan kommunen beslutat att rivningslov ska krävas utanför detaljplanelagt område. Rivningslov behövs dock normalt inte för sådant som får utföras utan bygglov (t.ex. friggebodar).

Hantering av bygg- och rivningsavfall

Vid rivningar, byggnationer och renoveringar uppstår en hel del avfall. Miljöbalken ställer krav på både förvaring, hantering och borttransport av sådant avfall. Det är byggherren eller fastighetsägaren som ansvarar för avfallshanteringen vid bygg- och rivningsverksamheten. 

Upplysning från miljö

Fastighetgaren/byggherren ansvarar för att skaffa sig kunskap om byggnaden före rivning och om hur det avfall som finns/uppstår ska hanteras (2 kap. 2 § miljöbalken samt 10 kap. 6 § plan- och bygglagen). Det bör ske genom en materialinventering. Byggherren har också ansvar för att informera alla inblandade i projektet om resultatet från inventeringen. Avfallet ska hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt (15 kap. 5 a § miljöbalken).

För att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger och/eller river sortera avfallet.

Sortering av bygg- och rivningsavfall ska normalt ske på plats. I undantagsfall kan central sortering i efterhand accepteras. Sortering vid källan minskar nedsmutsning och förorening av restprodukter som kan återanvändas. Det underlättar också återanvändning och återvinning. Källsortering bör ske i byggandets alla olika skeden: nyproduktion, underhåll, ändrings- samt rivningsarbeten.

Byggföretagens bransch-och arbetsgivarförbund Sveriges Byggindustrier har framtagna riktlinjer för hur avfallet bör sorteras. Riktlinjerna 
"Resurs- och avfallshantering vi byggande och rivning" finns att hämta på Sveriges Byggindustriers hemsida. I riktlinjerna finns en "basnivå" för källsortering som anses vara en miniminivå, vilket innebär att man vid varje rivning minst ska uppnå åtta specifika avfallsfraktioner (farligt avfall, el-avfall, skrot och metall, trä, plast, brännbart, fyllnadsmassor, deponi och blandat avfall före sortering). Undantag bör vara särskilt motiverade.

Brännbart avfall ska sorteras ut från avfall som inte är brännbart, och från annat brännbart avfall som utgör farligt avfall (NFS 2004:4).

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada hälsa och miljön och ska därför sorteras ut direkt på platsen. Farligt avfall kan t.ex. vara färg, lösningsmedel, lysrör, lågenergilampor, glödlampor, bekämpningsmedel, träskyddsbehandlat virke, lim, oljor, oljehaltiga kablar, kondensatorer med PCB, fotokemikalier, termometrar, elavfall m.m. Med farligt avfall avses sådant avfall som är markerat som farligt avfall i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927) eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 1 till samma förordning.

Varje slag av farligt avfall ska förvaras var för sig, på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt det och på ett i övrigt lämpligt sätt i avvaktan på borttransport. Flytande avfall ska förvaras i ett tätt kärl. Farligt avfall får inte heller blandas med annat avfall och att förbehandla elavfall på rivningsplatsen är inte tillåtet. Om förvaringen av elavfall och övrigt farligt avfall är bristfällig kan det leda till utsläpp av skadliga ämnen på plats samt stölder och vandalisering med negativ miljöpåverkan som följd.

Viss hantering av farligt avfall är anmälningspliktiga

Några formella krav på anmälan enligt miljöbalken gäller inte för rivningar generellt. Undantaget är om rivningen avser en fastighet med PCB-haltiga fogmassor, som omfattas av PCB-förordningens krav på sanering, för då ska saneringen/rivningen anmälas senast tre veckor innan den påbörjas, 18 § förordning (2007:19) om PCB mm. Vidare krävs anmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om man påträffar tillexempel kvicksilver i ledningar, markförorening etc.

Asbest i bygg- eller isolermaterial

Asbest är en typ av mineralfibrer som tidigare använts bl.a. i isolering, eternit och andra byggnadsmaterial. Inandning av asbestfiber kan ge sjukdomar som asbes­tos, lungcancer och tumörsjukdo­men mesoteliom. Vid hantering av asbest är det viktigt att skydda sig själv och personer i sin omgivning. Det viktigaste vid hantering av asbest är att undvika damning. Asbesthaltigt avfall klassificeras som farligt avfall och ska förpackas väl och förses med märkning där det tydligt framgår att denna innehåller asbest. Asbestavfallet ska transporteras så att det inte dammar. För yrkesmässig hantering av asbest krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Transporttillstånd, journalföring och transportdokument

Det krävs tillstånd från Länsstyrel­sen för att transportera avfall och farligt avfall yrkesmässigt. Vissa ämnen, till exempel farligt avfall, får inte transporteras av någon som inte har tillstånd eller anmält detta till länsstyrelsen. Byggherren ska kontrollera att transportören har tillstånd. Trans­porten av avfallet bör även planeras så att fordonen inte går halvtomma eller att sträckan till godkänd mot­tagningsstation blir onödigt lång.
 
Enligt avfallsförordningen ska all uppkomst av farligt avfall journalföras vid yrkesmässig verksamhet. I anteckningarna ska framgå vilken mängd avfall som uppkommer och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska sparas i tre år. Vid transport av farligt avfall ska ett transportdokument upprättas vid yrkesmässiga transporter. Både den som lämnar avfallet och den som tar emot avfallet är ansvariga för att se till att transportdokument finns.

Övriga upplysningar

För byggande och rivning i övrigt gäller miljöbalkens allmänna hänsynsregler i andra kapitlet.

Uppgrävda massor och schaktmassor är också att betrakta som ett avfall (15 kap 1 § miljöbalken). Om den aktuella åtgärden innebär att massor fraktas bort eller tas in utifrån gäller särskilda krav på provtagning, dokumentation och särskild anmälan till kommunen. Kontakta bygg och miljö för mer information
 
Denna information ska endast ge en inblick i de krav som ställs eller kan ställas vid en byggnation eller vid rivning. Informationen är inte heltäckande, och undantag finns.
 
 

Mer information om rivningslov.

Publicerad 2016-05-26 kl 10:53
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-08-29 kl 15:05