Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gödselhantering

Kontakt

Jenny Ahlqvist
Miljöinspektör
040-626 83 96
jenny.ahlqvist@svedala.se

Gödsel innehåller mycket näringsämnen och smittoämnen och därför är det mycket viktigt att hantera gödseln på ett miljömässigt accepterat vis. Djurägaren är ansvarig för att ta till tillräckliga skyddsåtgärder för att undvika läckage.

Gödsellagringsplats

Vid lagring av gödsel, oavsett antal djur eller djurslag, ska läckage inte ske till mark- och grundvatten. Verksamheter som inte kan lagra gödseln under den tid som krävs kan lösa detta genom att ha ett kontrakt med lantbrukare (eller med flera olika lantbrukare), som kan lagra gödseln vidare. Gödsellagring inne i byggnad, t ex ströbädd på hårdgjord yta, får räknas in i utrymmet för lagring av stallgödsel.

Storleken på utrymmet för lagring av stallgödsel för jordbruksföretag ska vara enligt nedan:

Jordbruksföretag med 1-2 djurenheter;
Inget generellt krav på gödselplatta eller container finns, men lagring ska ske så att det inte finns risk för negativ påverkan för människors hälsa eller miljön.

Jordbruksföretag med 3-10 djurenheter;
Utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader. Gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsmöjlighet, t ex container med vidarelagring på gjuten platta, krävs.

Jordbruksföretag med mer än 10 djurenheter;
Utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under åtta månader vid djurhållning som omfattar nötkreatur, häst, får eller getter, tio månader vid annan djurhållning. Gjuten gödselplatta eller annan tät lagringsmöjlighet, till exempel container med vidarelagring på gjuten platta, krävs.
För dessa verksamheter finns möjlighet att ansöka om dispens från kravet på lagringskapacitet. En sådan dispensansökan prövas av länsstyrelsen. Företag som för bort stallgödsel ska anteckna den mängd som levereras, vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrån alt. hur stor mängd totalfosfor gödseln innehåller, datum för leverans samt till vem gödseln levereras.

Spridningsregler

1 augusti-31 oktober får du bara sprida stallgödsel och organiska gödselmedel i växande gröda eller före sådd av höstoljeväxter. Detta gäller när du sprider på mark med 15 procent lerhalt eller mindre. Om du sprider på mark med mer än 15 procent lerhalt får du sprida i växande gröda och inför sådd av annan gröda än höstoljeväxter, exempelvis höstsäd. Den växande grödan ska vara avsedd för övervintring och får inte vara en fånggröda.

1 oktober-31 oktober får du ändå sprida fasta gödselslag i både växande gröda och på obevuxen mark. Fastgödsel från fjäderfän får dock under denna period bara spridas i växande gröda. Som fasta gödselslag räknas gödsel som kan lagras till minst en meter utan stödvägg, som till exempel djupströbädd. Gödseln ska, inom fyra timmar, blandas in i ett markskikt som är minst tio cm djupt.

1 november-28 februari är det förbjudet att sprida gödselmedel.

Spridningsregler

Publicerad 2016-05-23 kl 11:35
Sidansvarig: Linda Holst