Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Flyktingmottagande i Svedala kommun

Foto: Billy Lindberg

Flyktingströmmar i Europa har haft stor påverkan på Sverige och även Svedala kommun. Det ökade mottagandet av ensamkommande barn under hösten 2015 har avtagit och under 2016 har kommunen fått ett ökat mottagande av anvisningar av nyanlända, vuxna och familjer med uppehållstillstånd. En av de fortsatta utmaningarna är att hitta bostäder till nyanlända, en fråga som har fått fortsatt fokus i det vardagliga arbetet 2017.

Flyktingmottagandet i kommunen styrs till stor del av lagar och regler. Nedan förklarar vi de viktigaste bestämmelserna och beskriver vårt arbete för att skapa ett så bra mottagande och integration som möjligt.

Mottagande av nyanlända och bosättningslagen

2017 ska Svedala kommun ta emot 100 nyanlända på anvisning enligt bosättningslagen. Ett ansvar som vi vill ta på ett väl genomtänkt och hållbart sätt för att medverka till en så bra integration i samhället som möjligt. Integration av nyanlända är en ömsesidig angelägenhet där samtliga är delaktiga i arbetet, tillsammans.

Information om bosättningslagen

Kommunens ansvar att bosätta nyanlända

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att efter en anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen. Syftet med den nya lagen är att förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Alla kommuner har ett gemensamt ansvar att ta emot nyanlända för bosättning. Med nyanlända menas flyktingar i olika åldrar som inte är ensamkommande barn och som har fått uppehållstillstånd. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen eller till exempel en familj.

Kommuntal

Svedala kommun får ett kommuntal som talar om hur många anvisningar av nyanlända kommunen ska ta emot per år. Det är Länsstyrelsen som fastställer kommuntalen för respektive kommun utifrån regeringens beslut om länstal.  Kommuntalen innebär att anvisningen ska baseras på kommunernas statistiska förutsättningar i fråga om kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, sammantagna mottagande av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande som vistas i kommunen.

Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte. Barnen kan placeras såväl i Svedala kommun som i andra kommuner i landet. Svedala kommun kan alltså ha ansvar för barn som måste bo i en annan kommun. Vi föredrar i Svedala att försöka bosätta barnet i vår egen kommun, eftersom det ger oss bättre förutsättningar att följa upp hur barnet mår. År 2015 tog Svedala emot 119 ensamkommande barn och under 2016 har kommunen tagit emot 12 barn. Svedala har idag ansvar för 99 ensamkommande barn. Hur många av barnen som får uppehållstillstånd i Sverige utreds och beslutas av Migrationsverket.

Boendelösningar 

Boendelösningar som idag finns i Svedala kommun är till exempel HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem och jourhem. I ett HVB-hem bor barn och ungdomar som söker asyl och som fått permanent uppehållstillstånd. Svedala har idag ett HVB-hem på Erlandsdal i Svedala och ett HVB-hem på norra delen av Segestrand. Familjehem och jourhem är personer, par eller familjer som efter utredning och mot ersättning låter ett ensamkommande barn bo i den egna bostaden.

På Yddinge strand finns ett tillfälligt anläggningsboende där både barn och vuxna bor. Detta boende är Migrationsverkets boende, där de placerar barn och vuxna i väntan på ett permanent boende någonstans i Sverige. Fram till dess går barnen och ungdomarna i förskola och skola i Svedala kommun. Svedala kommun har inget formellt ansvar för själva boendet och är ingen part i avtalet.

Bostäder åt nyanlända

Ekonomi

Ekonomiskt ersätter Migrationsverket en kommun enligt fastställda schabloner för kostnader i samband med flyktingmottagandet. I Svedala arbetar vi med en tydligt uttalad målsättning att de bostäder som skapas ska ha en hyra för den enskilde som täcks av den ersättning de får från staten, den så kallade etableringsersättningen. Genom en rimlig hyresnivå skapas en bra ekonomisk grund för den enskilde och kommunen behöver inte tillsätta extra resurser. Därför arbetar vi målinriktat och aktivt i samarbete med Svedalahem för att utöka kommunens bestånd av bostäder med en hyresnivå som matchar den enskildes betalningsförmåga.

En kommuns ansvar

Som kommun har vi ansvar för flera delar av den nyanländes vardag:

 • Anordnande av bostäder och praktiskt stöd till de som anvisas till vår kommun
 • Att nyanlända får Sfi-undervisning, Svenska för invandrare
 • Att nyanlända får kurs i samhällsorientering
 • Att utse god man och vårdnadshavare för ensamkommande barn
 • Förskola och skola för ensamkommande, barn till nyanlända och asylsökande
 • Socialt stöd till barn och unga

Integration - att bli en del av samhället och gemenskapen

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och bli en del av samhället och gemenskapen är ett viktigt ansvar för oss som kommun. I december 2016 antog kommunstyrelsen en handling för integration för hur nyanlända bäst kan integreras. En bra integration motverkar utanförskap och stödjer den nya medborgaren till ökad självständighet. Nyanlända ska få det stöd som behövs för att bli självständiga kommuninvånare och i samhället.

Hur kan du hjälpa?

Det finns många olika sätt som du kan hjälpa till:

 • Bli god man, familjehem eller jourhem till ensamkommande barn
 • Delta i bibliotekets språkcafé på onsdagar mellan kl 16:00-17:00, ett samarbete mellan studieförbund ABF och Svedala bibliotek
 • Ta emot en praktikant på din arbetsplats eller anställ genom instegsjobb
 • Anmäl dig till Kompis Sverige som matchar etablerade och nyanlända i Svedala och erbjuder gratis aktiviteter runt om i Skåne
 • Samarbeta med eller delta i Ungas Fritids projekt ”Unga möter unga” för nyanlända och etablerade ungdomar. 
 • Bli konversatör på Sfi-undervisningen
 • Anmäl dig till Språkvän, en förlängning av språkacafét där språkvänner matchas och träffas när det passar bäst
 • Din förening kan erbjuda aktiviteter för nyanlända genom projektet NAD som ska främja språket, nätverket och hälsan
 • Engagera dig som volontär på Migrationsverket boende, Yddinge strand
 • Har du en egen integrationsidé eller vill hjälpa till? Kontakta kommunen integrationskoordinator, Rebecka Kjellsson.

Samlad information om vårt integrationsarbete och hur du kan hjälpa till

Kontakt

Rebecka Kjellsson
Integrationskoordinator
040-626 81 81
rebecka.kjellsson@svedala.se

Publicerad 2017-01-10 kl 08:59
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-02-02 kl 11:19