Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande
Tillbaka till nyhetslistan

Flyktingmottagande i Svedala kommun

Flyktingströmmarna i Europa har haft stor påverkan på Sverige och även Svedala kommun. De senaste månaderna har vi som kommun tagit hand om ett ökat antal anvisade ensamkommande barn i enlighet med den lagstiftning som finns. Ett ansvar som vi vill ta på ett väl genomtänkt och hållbart sätt för att medverka till en så bra integration i samhället som möjligt. Men också för att lösa uppgiften på ett ekonomiskt klokt sätt. En av utmaningarna är att hitta bostäder till de ensamkommande barnen, en fråga som vi de senaste månaderna haft i absolut fokus.

Flyktingmottagandet i kommunen styrs till stor del av lagar och regler. Nedan förklarar vi de viktigaste bestämmelserna och beskriver vårt arbete för att skapa ett så bra mottagande som möjligt.

Lagen om mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en lag som innebär att Migrationsverket anvisar ensamkommande barn till samtliga kommuner i Sverige, oavsett om det finns en överenskommelse med kommunen eller inte. Barnen kan placeras såväl i Svedala kommun som i andra kommuner i landet. Svedala kommun kan alltså ha
ansvar för barn som måste bo i en annan kommun. Vi föredrar i Svedala att försöka bosätta barnet i vår egen kommun, eftersom det ger oss bättre förutsättningar att följa upp hur barnet mår. Under 2016 ska Svedala kommun erbjuda boendeplats för 111 ensamkommande barn.

Boendelösningar som idag finns i Svedala kommun är till exempel HVB-hem (hem för vård och boende), familjehem, jourhem och transitboenden. I ett HVB-hem bor barn som söker asyl och som fått permanent uppehållstillstånd. Svedala har idag ett HVB-hem på Erlandsdal och på Malmövägen i Svedala och kommer att öppna ytterligare HVB-hem, bland annat på norra delen av Segestrand. Familjehem och jourhem är personer, par eller familjer som efter utredning och mot ersättning låter ett ensamkommande barn bo i den egna bostaden.

På Yddinge strand finns ett transitboende där både barn och vuxna bor. Detta boende är Migrationsverkets boende, där de placerar barn och vuxna i väntan på ett permanent boende någonstans i Sverige. Fram till dess går barnen och ungdomarna i förskola och skola i Svedala kommun. Svedala kommun har inget formellt ansvar för själva boendet och är ingen part i avtalet.

Den 1 mars 2016 förväntas lagförslaget ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända” träda i kraft, som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen oavsett om kommunen har träffat en överenskommelse om mottagande eller inte. Med nyanlända menas flyktingar i olika åldrar som inte är ensamkommande barn. Det kan vara ett barn och en förälder, en vuxen eller till exempel en familj. Om lagförslaget träder i kraft ska Svedala kommuns erbjuda boendeplats för 76 personer från 1 mars 2016.

Ekonomiskt ersätter Migrationsverket en kommun enligt fastställda schabloner för kostnader i samband med flyktingmottagandet. I Svedala arbetar vi med en tydligt uttalad målsättning att de bostäder som skapas ska ha en hyra för den enskilde som täcks av den ersättning de får från staten, den så kallade etableringsersättningen. Genom en rimlig hyresnivå skapas en bra ekonomisk grund för den enskilde och kommunen behöver inte tillsätta extra resurser. Därför arbetar vi målinriktat och aktivt i samarbete med Svedalahem för att utöka kommunens bestånd av bostäder med en hyresnivå som matchar den enskildes betalningsförmåga.

Som kommun har vi ansvar för flera delar av den nyanländes vardag:

  • Anordnande av bostäder till de som anvisas till vår kommun.
  • Att nyanlända får Sfi-undervisning, Svenska för invandrare.
  • Att nyanlända får kurs i samhällsorientering.
  • Att utse god man och vårdnadshavare för ensamkommande barn.
  • Förskola och skola för ensamkommande, barn till nyanlända och asylsökande.
  • Socialt stöd till barn och unga.

Att varje individ får goda möjligheter att integreras och bli en del av samhället och gemenskapen, är ett viktigt ansvar för oss som kommun och vi håller just nu på att utveckla vårt integrationsarbete. En integrationskoordinator kommer att anställas inom kort som ska knyta kontakter och samarbeta med olika myndigheter, företag, föreningar, boende i kommunen och andra lokala aktörer. En bra integration motverkar utanförskap och stödjer den nya medborgaren till ökad självständighet.

Hur kan du hjälpa?

Precis som vi tidigare informerat om är vi intresserade av att komma i kontakt med personer och familjer som kan tänkas sig att vara familjehem eller jourhem. Vi har samlat all information om vad det innebär på svedala.se.

Publicerad 2016-01-28 kl 14:35
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2016-06-01 kl 14:37