Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Ansök om eller säg upp Förskole- och fritidshemsplats

Kontakt

Kundservice
040-626 80 00
kundservice@svedala.se

Ansökan om plats

Vårdnadshavaren ansöker om plats för sitt barn via E-tjänsten för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem. Det går också att hämta anmälningsblanketter i kommunhusets reception.

E-tjänsten för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem

I formuläret fyller du i barnets och vårdnadshavarnas personuppgifter, kontaktuppgifter, önskad typ av förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg, önskat placeringsdatum för inskolning och omsorgsbehov.

För att du skall omfattas av platsgaranti ska ansökan ske senast fyra månader innan beräknat inskolningsdatum. Inskolningen beräknas ta en till två veckor.
Kommunens platsgaranti innebär att vi skall erbjuda plats inom fyra månader. Garantin är inte bunden till de enheter du har sökt utan kan omfatta plats på alla förskolor.

Köbekräftelse

När anmälan kommit in skickar vi en köbekräftelse till din e-postadress. Här framgår bland annat ködatum, önskat placeringsdatum och ansökningsalternativ. 

Förturskön ordnas efter ålder. I kön till förskola och pedagogisk omsorg står det äldsta barnet först. Hänsyn tas till förtur vid omplacering, syskonförtur samt särskilda skäl enligt skollagen 2 kap 6 § eller 9 §.

Platserbjudande 

Barn erbjuds plats i förskola eller inom pedagogisk omsorg senast fyra månader efter ansökningsdatum och med hänsyn till önskat placeringsdatum. Så snart det finns en plats skickas ett platserbjudande. Erbjuden plats ska tas i anspråk inom samma kalendermånad, debitering sker from den erbjudna placeringsdagen. Om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad under mer än två månader kan rätten till plats upphöra (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

För att erhålla platsen ska båda vårdnadshavarna besvara erbjudandet via E-tjänsten inom tio dagar (sista datum anges på erbjudandet). Om svaret från båda vårdnadshavarna inte inkommer inom den angivna tiden räknas erbjudandet som avböjt och barnet förlorar sin plats i kön. Om behovet av barnomsorg kvarstår måste platsen sökas på nytt via webbportalen Observera! Det går inte att besvara erbjudandet via telefon eller e-post.

Vår ambition är att barn erbjuds den plats som önskas. Om detta inte är möjligt kan en överflyttning ske till önskad plats vid ett senare tillfälle. Vid önskemål om överflyttning fyll i en ny köansökan via E-tjänsten.

Placeringsmeddelande

Som bekräftelse skickas ett placeringsmeddelande via webbportalen med besked om placering och från och med vilken dag introduktion startar. Aktuell förskola återkommer till vårdnadshavare med mer information om inskolning av barnet.

Erbjuden plats ska tas i anspråk inom samma kalendermånad. I annat fall kommer den att sägas upp.

Vårdnadshavare ska senast två veckor före placeringsstart lämna inkomstuppgifter samt uppgift om barnets vistelsetider. Uppgifterna lämnas via E-tjänsten.

Uppgifter att lämna in

Vilka uppgifter behöver vi? Det finns en rad uppgifter som vi behöver av dig före det och efter det att barnet fått plats. Uppgifterna lämnar du via E-tjänsten

  • Ansökan om barnomsorg 
  • Inkomstuppgifter
  • Vistelsetider
  • Önskad taxekategori
  • Uppsägning

Uppsägning

Uppsägning av plats måste ske skriftligt via E-tjänsten eller via en blankett som finns tillgänglig för avhämtning i kommunhusets reception. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägning inkommit. Avgift tas ut under uppsägningstiden.

Uppsägningstiden är också två månader i följande fall:

  • Vid övergång från fritidshem till lovverksamhet
  • Vid övergång från kommunal förskola, pedagogisk omsorg eller skolbarnsomsorg till enskild verksamhet inom Svedala kommun

Vid uppsägning från kommunens sida är uppsägningstiden två månader. Särskilda regler finns vid uppsägning på grund av obetalda barnomsorgsavgifter.

Kommunen har också rätt att säga upp erbjuden plats om en plats inte tagits i anspråk inom samma kalendermånad eller om en plats som tagits i anspråk står outnyttjad under mer än två månader (förutsatt att det inte finns skäl till annan bedömning).

Om vårdnadshavare säger upp sin plats men önskar ny placering inom tre (3) månader så räknas placeringen som om den hade fortgått hela perioden. Samma avgift som senast gällande debiteras retroaktivt för hela perioden.

Övergång från förskola och familjedaghem till fritidshem sker utan uppsägning.

E-tjänsten för förskola, annan pedagogisk omsorg och fritidshem 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:16
Sidansvarig: Annika Johansson
Uppdaterad 2017-01-03 kl 11:37