Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Gräva och schakta: Tillstånd

Grävarbete. Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Lennart Hansson
Enhetschef gatuenheten
040-626 82 37
lennart.hansson@svedala.se
Tobias Löfquist
Samordnare
040-626 80 60
tobias.lofquist@svedala.se
Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Grävarbeten på allmän mark för nedläggning av rör, kablar och dylikt kräver att markavtal upprättas.

Tillståndsrutiner

Grävningsarbeten kräver tillstånd i form av en ansökan och ritning. Större grävningsarbeten och rörtryckningar utmed och i korsningar med huvudgator samt parker, kräver ritningar på befintliga anläggningar och föreslagna arbeten.

Akuta grävningsarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd. Anmälan ska inlämnas snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning enligt överenskommelse.

Återställningsarbeten ska utföras i enlighet med  "Normbeskrivning för allmänna anläggningar" samt ”Anvisningar för brukare av allmän platsmark"

Vid grävningsarbeten som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete lämnas. Tänk också på att grävtillståndet inte befriar från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter.

Ansökan om grävtillstånd finner du under vår portal för självbetjäning/e-tjänster.

Trafikanordningsplan

Om arbeten ska ske på eller invid gata eller trottoar/ gång- och cykelväg skall trafikanordningsplan lämnas in till kommunens trafikingenjör minst tio arbetsdagar före arbetets igångsättning. Planen skall vara godkänd innan arbetena påbörjas.

Ansökan om trafikordningsplan finner du under vår portal för självbetjäning/e-tjänster.

Ska du göra markarbeten? Kolla här innan du gräver!

Publicerad 2016-03-24 kl 13:12
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2017-01-04 kl 10:26