Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Kaminer och eldstäder

Kontakt

Torbjörn Wahlström
1:e byggnadsinspektör
040-626 80 00 Kundservice
registrator.bmn@svedala.se
Linda Wolski
Miljöstrateg/miljöinspektör
040-626 80 00

Mysigt med kamin.
Nedan har vi listat lite som är bra att tänka på.

Allmänt

Vid eldning i kaminer, öppna spisar och kakelugnar finns det risk att närboende kan störas av röken. Felaktig eldning kan påverka luftkvaliteten negativt för ett stort område. Störningen kan bli större om husen ligger tätt, om skorstenen är för låg, eller på grund av höjdskillnader i landskapet.

Inom tättbebyggt område gäller endast trivseleldning och inte eldning för basuppvärmning. Trivseleldning innebär eldning vid högst två tillfällen per vecka under perioden 1 oktober - 30 april eller vid strömavbrott. Elden får startas upp endast en gång per dygn och hållas vid liv cirka fyra timmar per tillfälle. Om braskamin installeras bör den vara Svanen- och/eller P-märkt eftersom en anläggning med en sådan märkning har högre krav på verkningsgrad och låga utsläppsmängder.

För pelletskaminer gäller dock andra principer eftersom dessa har effektivare förbränning och därför ger betydligt lägre utsläpp än braskaminer. Inom tätort förordas för trivseleldning pellets före ved.

Lagstiftning

Den som eldar är skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. Enligt miljöbalkens bestämmelser får röken från eldning inte orsaka olägenheter för människors hälsa. Om det finns risk för olägenheter kan Bygg- och miljönämnden ställa krav på åtgärder för att störningen ska begränsas. Det kan ske genom begränsning av när eldning får ske med hänsyn till tid och/eller väderlek och i särskilt besvärliga fall även förbjud mot eldning.

Hälsoeffekter

Utsläpp från vedeldning kan innehålla ett flertal miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller bland annat ämnen som kan vara cancerframkallande och ämnen som kan ge effekter på andningsvägar hos känsliga personer. Utsläppen riskerar att bli avsevärt större vid felaktig eldningsteknik.

Eldningsteknik

För att minimera utsläppen av bland annat kolväten och få en mer fullständig förbränning är det viktigt att snabbt uppnå en hög temperatur vid eldning. Utsläppen är normalt sett betydligt större innan eldstaden har uppnått rätt förbränningstemperatur. Därför bör eldning ske med så få uppstarter som möjligt. Eldning ska ske med god lufttillförsel och tillräcklig temperatur så att en så fullständig förbränning som möjligt erhålles.

Vid dålig lufttillförsel blir förbränningen dålig och röken blir tjock med ett högt innehåll av sot och tjära. Det är därför viktigt att man får ordentlig fyr och eldar med luft- och rökgasspjäll öppna.

Titta på röken. Kalla dagar kommer röken vid god förbränning att vara vit av vattenånga. Röken ska inte synas förrän den nått ett par meter från skorstenstoppen. Vid varma dagar är röken vid god förbränning i det närmaste osynlig och ses bara som ett "värmedaller". Gulaktig rök betyder att röken innehåller sot och tjära. Svart eller gul rök som luktar får man vid ofullständig förbränning. Askan ska efter att den är kall sorteras som restavfall, det vill säga läggas i torr fraktion i soptunnan.

Generella regler vid småskalig eldning:

  • Elda endast med kluven torr ved. För att ved ska betraktas som torr bör den ha lagrats torrt under ett år och ha legat inomhus under minst en vecka innan användning.
  • Se till att snabbt få ordentlig fyr och hög temperatur.
  • Se till att lufttillförseln är god.
  • Undvik att elda om vindriktningen är sådan att röken kommer att utsätta någon för olägenheter.
  • Sota ofta. Hur beror på hur anläggningen används. Rådgör med sotaren. 
  • Det är inte tillåtet att elda annat än rent trä, briketter eller pellets. Eldning med avfall är förbjudet.

Bygganmälan

En bygganmälan ska göras till Bygg- och miljökontoret vid installation eller väsentliga förändringar av eldstäder och rökgaskanaler.

Bygganmälan

Publicerad 2016-04-06 kl 11:58
Sidansvarig: Jill Noren