Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Bygglovsprocessen

Bygglov är ett skriftligt tillstånd som söks hos Bygg- och miljökontoret.

 I PBL (Plan och Bygg Lagen) anges kraven för att få bygglov.

  • Byggnadens yttre utformning 
  • Byggnadens placering på tomten
  • Tomtens planering
  • Byggnadens överensstämmelse med bestämmelser i detaljplanen prövas
  • I prövningen görs en avvägning mellan den enskildes, grannars och allmänna intressen
  • Utanför detaljplanelagt område prövas även lämpligheten av byggnadens lokalisering
  • Ansökningshandlingarna består av ansökningsblankett och ritningar som byggherren skickar in. Om det är en nybyggnad av enbostadshus, tvåbostadshus, så är det klokt att utse en kontrollansvarig redan i detta skede.

Det här händer när ansökan inkommit till Bygg- och miljökontoret:

Bekräftelsebrev

Inom ett par dagar får du ett brev från oss med information om diarienummer för ditt ärende (diarienummer fungerar som ett kundnummer för din ansökan). Om du inte är fastighetsägare, kommer denne också meddelas att en bygglovsansökan inkommit.  

Kompletta handlingar

Handläggaren bedömer först om ansökan är komplett (det vill säga innehåller alla handlingar som behövs) och om handlingarna är fackmannamässigt utförda. Om så är får du bekräftelse om detta. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig med begäran om komplettering.

Granskning av ansökan

Handläggaren granskar ansökan när den är komplett och ett svar skickas till dig inom 10 veckor. Granskningen innebär en kontroll om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Om bestämmelserna och/eller kraven på utformningen inte uppfylls, kommer handläggaren att kontakta dig.

Yttranden från andra

Vid vissa ansökningar behövs att andra berörda sakägare, till exempel grannar, yttrar sig. Även andra inom kommunen, till exempel Gata och park, Räddningstjänst, Miljö, ska ibland yttra sig.

Handläggaren beviljar eller avslår

Oftast är det handläggaren själv som fattar beslut om bygglov. I vissa fall ska dock beslutet fattas av bygg- och miljönämnden. Det är bygg- och miljönämndens delegationsordning som styr vilka beslut som tas av handläggare och vad som tas av politikerna i nämnden. Beslutet om bygglov annonseras

Beslutet om bygglov annonseras

Bygglov beslutade enligt nya plan- och bygglagen (SFS 2010:900) annonseras i Post- och inrikestidningen. Om ingen har överklagat inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Det är bra att invänta tiden om du inte vill bygga på egen risk. 

Post- och inrikes tidningen, webbplats Bolagsverket

Avgift 

Faktura för bygglovet skickas efter beslutet. Även avslag och avvisade ansökningar kostar. Att återta en ansökan innan beslut kostar ingenting.  

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång.  

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Handläggaren meddelar tid och datum. Tekniskt samråd hålls mellan representant för Bygg- och miljökontoret, byggherren, kontrollansvarig, som har utsetts i ett tidigare skede, och eventuella konsulter. De åtgärder som behövs för att uppfylla samhällets krav på PBL och BVL (Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera) när det gäller tillsyns- och kontrollbehovet av byggnadsarbeten, bestäms i en kontrollplan. Kontrollplanen ska godkännas av bygg- och miljönämnden, eller den tjänsteman som har utsetts som delegat. 

När projektet eller bygget pågår kan handläggare komma att besöka bygget.

Arbetsplatsbesök

Vid det tekniska samrådet har det bestämts om det behövs ett arbetsplatsbesök.  

Förändringar under byggandet

Det är vanligt att man under byggets eller projektets gång kommer på förändringar man vill göra. Innan du gör ändringar i förhållande till bygglovet ska du kontakta din bygglovshandläggare. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns räknas det som olovligt byggande, eller ”svartbygge”.  

Slutsamråd

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nya behövs ett slutbesked.

Publicerad 2016-04-06 kl 11:57
Sidansvarig: SVEDALA\jino01026
Uppdaterad 2017-02-17 kl 08:53