Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Bygglovsbefriade åtgärder

Kontakt

Bertil Lager
Bygglovsingenjör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Torbjörn Wahlström
1:e byggnadsinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Bygglovsbefriade åtgärder

Bygglovbefrielsen gäller inte byggnader som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område. Kontakta Bygg och miljö för att kontrollera vad som gäller just din fastighet. 

Inom detaljplanelagt område

Riksdagen har 4 juni 2014 beslutat om vissa ändringar för en- och tvåbostadshus i Plan- och bygglagen (PBL) som gäller från och med 2 juli 2014.

Ändringarna avser bygglovsbefrielse för uppförande av komplementbostadshus eller komplementbyggnad på max 25 m2 och med högsta höjd på 4 m, tillbyggnad med max 15 m2, uppförande av två takkupor och inredande med ytterligare en lägenhet i ett enbostadshus.

Bygglovsplikten har i dessa fall ändrats till att bli en anmälan med begäran om startbesked. Anmälan ska i stort sätt innehålla samma handlingar som i en ansökan om bygglov.

Åtgärden får inte påbörjas utan startbesked. Saknas startbesked kan sanktionsavgift på flera tiotusentals kronor dömas ut.

Utom detaljplanelagt område

Bygg- och miljönämnden har beslutat att anta en praxis för vad som inryms i begreppet bygglovbefriad mindre tillbyggnad respektive komplementbyggnad för en- och tvåbostadshus utanför detaljplanelagt område i Svedala kommun.

Råd och riktlinjer för bygglovsbefriade tillbyggnader

Publicerad 2016-05-26 kl 10:35
Sidansvarig: Linda Holst