Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Bygglov

Kontakt

Ulrika Larsson
Bygglovsarkitekt
040-626 80 00 Kundservice
registrator.bmn@svedala.se
Bertil Lager
Bygglovingenjör
040-626 80 00 Kundservice
registrator.bmn@svedala.se

Det här krävs av dig som byggherre och så här hanteras ditt ärende

Handlingar som du som byggherre behöver lämna in för ansökan av bygglov:

 • Ansökningsblankett underskriven och ritningar en omgång i A4-format eller om du lämnar in A1-, A2- eller A3-ritningar ska dessa vara vikta i A4 format.
 • Situationsplan i skala 1:500, ange mått på byggnad samt mått till tomtgränser.
 • Planritning i skala 1:100, ange mått.
 • Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100, ange mått.

Vid nybyggnad krävs nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan upprättas i skala 1:500 och visar tomtgränser, höjder, ledningar med mera:

 • då tomten är obebyggd
 • då ny huvudbyggnad ska uppföras
 • då byggnadens läge kommer i konflikt med servitut/ledningsrätter.

Utdrag ur baskarta - en förenklad "nybyggnadskarta"

 • då tillbyggnad av bostadshus eller nybyggnad av garage eller förråd ska uppföras
 • då gränsdragning är oklar
 • då osäkerhet råder om 4,5 meters avstånd mellan byggnad och gräns mot granne.

Beställ i god tid hos kart- och mätingenjören:

 • Nybyggnadskarta med inritad och måttsatt byggnad samt mått till tomtgränser
 • Markplaneringsritning

Bygglovsansökan (via Mittbygge.se)

Hörande av grannar/sakägare

För byggnadsåtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om byggnadsåtgärden inte överensstämmer med detaljplanen, ska grannarna ges möjlighet att yttra sig. Detta sker lämpligast med fastighetsbeteckning, namnteckning med namnförtydligande från lagfarna fastighetsägare på alla ritningarna i en ritningsomgång. Som grannar, eller med lagens uttryck sakägare, avses lagfarna ägare och hyresgäster till de fastigheter som gränsar till den fastighet som ansökan gäller. Observera att om båda makar står som fastighetsägare behövs påskrifter från båda två.  

 • Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad. 
 • Vid eventuell revidering ska det som reviderats tydligt märkas ut.

När dina handlingar kommer till bygg- och miljökontoret registreras de. Handlingarna har nu blivit ett ärende som bereds. Har tjänstemannen delegation fattar tjänstemannen beslut på nämndens vägnar. Samtliga delegationsbeslut redovisas för bygg- och miljönämnden. Under nämndssammanträdet fattas ett beslut som protokollförs, justeras och expedieras (kan ta 3 veckor). Kopia på ansökan och handlingar skickas till dej som byggherre. Faktura sänds separat.

Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år och avslutats inom 5 år från beslutsdatumet om bygglov.

Handläggningstiden

Handläggningstiden för delegerade ärenden bör vara högst 10 veckor, dock kan den förlängas en gång med 10 veckor om ytterligare utredning behövs

Vid en- och tvåbostadshus 

För en- och två bostadshus inom detaljplan och minst 4,5 m från tomtgräns är följande åtgärder bygglovsfria, i bostadshusets omedelbara närhet att:

 • Anordna altaner, entréer och skärmtak över uteplatser som tillsammans inte är större än 15m2
 • Uppföra komplementbyggnader (friggebodar) med en sammanlagd yta på 15m2 och med höjden högst 3m  
 • Uppföra mur eller plank om dessa inte är högre än 1.80m och inte sträcker sig mer än 3.60m från huset


Information om bygg-, mark- eller rivningslov på Boverkets webbplats

Bygglovsansökan (via Mittbygge.se)

Publicerad 2016-05-26 kl 10:38
Sidansvarig: Jill Noren
Uppdaterad 2017-03-13 kl 15:01