Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Anmälan

Kontakt

Torbjörn Wahlström
1:e byggnadsinspektör
040-626 80 00 Kundservice
registrator.bmn@svedala.se

En åtgärd som inte behöver lov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är rivning i vissa fall, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader. Även uppförande av vissa komplementbyggnader, mindre tillbyggnader av en- och tvåbostadshus, byggande av takkupor samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus kan kräva anmälan.

En anmälningspliktig åtgärd får inte påbörjas innan anmälan har gjorts och byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Ett byggnadsverk får inte heller tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbesked förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.

Lämna in anmälan

Senast tre veckor innan du avser starta bygget ska du göra anmälan till kommunen. På sidan 18 i broschyren "Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan" kan du läsa mer om syftet och innebörden av anmälan. När du gör anmälan ska du lämna följande handlingar:

 • Anmälan (normalt på blankett) med uppgift om fastighetsbeteckning, byggherre, adress, planerad byggstart, namn på kontrollansvarig, typ av byggnad, ärendets art samt area för åtgärderna (lokalarea eller motsvarande).
 • Projektbeskrivning, lämpligen i form av ritningar.
 • Förslag till kontrollplan. Om du redan fått bygglov ska detta anges i anmälan (ange bygg- och miljönämndens ärendenummer - finns i beslutet).

Broschyr "Får jag bygga?" på Boverkets webbplats

I beslutet om bygglov har du också fått uppgift om du behöver lämna ytterligare handlingar för att redovisa hur du uppfyller samhällets krav på byggnadens tekniska egenskaper. Dessa krav finns upptagna i den så kallade byggnadsverkslagen och behandlar:

 • Bärförmåga, stadga och beständighet
 • Brandsäkerhet
 • Hygien, hälsa och miljö
 • Säkerhet vid användning
 • Bullerskydd
 • Hushållning med energi, vatten och avfall
 • Lämplighet för ändamålet
 • Tillgänglighet för rörelsehindrade

Du kan bli ombedd att skicka in ytterligare ritningar eller beskrivningar för att på någon eller några punkter styrka att projektet uppfyller dessa krav. Tänk på att det är du som byggherre som har hela ansvaret för projektets kvalitet. Att kommunen medverkar i hanteringen betyder inte att den tar över ansvaret från dig.

För ditt eget skydd kräver lagen att byggfelsförsäkring tecknats innan byggnadsarbetena startas, om du anlitar entreprenör även att färdigställandeskydd är säkrat.

Handlingar vid anmälan

(om dessa inte inlämnats i samband med bygglov)

 • Ansökan av bygglov
 • Ansökan- och kontrollansvarig kan kompletteras senare
 • Teknisk beskrivning
 • Projektbeskrivning lämpligen i form av ritningar med ritningsförteckning.
 • Förslag till kontrollplan.
 • En specifik energiberäkning

Vid ändring och tillbyggnad ska även ritning på befintlig byggnad lämnas.

Anmälan på mittbygge.se (E-tjänst)

Publicerad 2016-05-23 kl 11:53
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2017-01-03 kl 13:58